28/06/2017

Yên Bái: Đẩy mạnh khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn

Công nghiệp nông thôn có vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp phát triển ngành công nghiệp nói riêng và cả nền kinh tế của tỉnh Yên Bái nói chung. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, khi chúng ta đang tiến hành thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Với ý nghĩa đó, năm 2017 tỉnh Yên Bái tiếp tục dành nhiều sự quan tâm cho khu vực sản xuất công nghiệp nông thôn (CNNT).
Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã phê duyệt kế hoạch kinh phí khuyến công địa phương cho các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn có đề án xin hỗ trợ.

Cụ thể, năm tháng đầu năm 2017 Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (Trung tâm) đã phối hợp với phòng Kinh tế, Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố triển khai 24 đề án ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp cho các cơ sở CNNT trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, bằng nguồn kinh phí từ ngân sách trung ương do Bộ Công Thương phê duyệt, Trung tâm triển khai 03 đề án khuyến công quốc gia cho các cơ sở CNNT có quy mô đầu tư lớn. Với nguồn động viên, hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công đã giúp cho các cơ sở sản xuất CNNT có thêm nguồn lực để chủ động phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương, thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển.

Mặc dù kinh phí hỗ trợ mỗi đề án khuyến công không lớn nhưng bước đầu đã đem lại hiệu quả thiết thực, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, tạo việc làm cho người lao động, cải thiện đời sống dân sinh, giảm các tệ nạn xã hội, góp phần thực hiện chủ trương xóa đói giảm nghèo của Đảng và Nhà nước, nhờ giải quyết tốt mối quan hệ về lao động, việc làm góp phần tăng thu nhập cho người lao động. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đã tin và thấy được sự quan tâm giúp đỡ của Đảng và Nhà nước đối với sự phát triển sản xuất kinh doanh.

Để thực hiện hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch phê duyệt khuyến công năm 2017 và định hướng xây dựng kế hoạch trong những năm tiếp theo. Trung tâm đề ra các giải pháp cụ thể như sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chủ trương chinh sách, phát luật về khuyến công trên các phương tiện thông tin đại chúng tạo điều kiện cho các địa phương và cơ sở sản xuất, kinh doanh tiếp cận các nội dung và chính sách khuyến công.

2. Đẩy mạnh công tác triển khai thực hiện các đề án sau khi được phê duyệt đạt kết quả cao nhất; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để các đề án hoàn thành đúng tiến độ và kinh phí hỗ trợ đúng mục tiêu, mục đích của đề án theo quy định.

3. Tích cực tìm hiểu, nắm bắt về công nghệ, sản phẩm, thị trường, thiết bị sản xuất để cung cấp và tư vấn cho các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn. Nghiên cứu các giải pháp, huy động, bổ sung các nguồn lực nhằm đẩy mạnh công tác khuyến công, tranh thủ sự đồng tình hợp tác, ủng hộ của các tổ chức. Thường xuyên cập nhật thông tin, tập huấn nghiệp vụ, nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ, viên chức làm công tác khuyến công.

Trên cơ sở các văn bản pháp luật, chính sách quy định về hoạt động khuyến công của Chính phủ, các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh. Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện hiệu quả chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công hàng năm đã đề ra, triển khai các hoạt động khuyến công đúng tiến độ, đạt hiệu quả để hoạt động khuyến công ngày càng thực sự trở thành cầu nối, góp phần khuyến khích, hỗ trợ, thúc đẩy phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái./.

Theo ARID.gov.vn