22/10/2018

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 “Tập huấn bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới”

Thực hiện nhiệm vụ tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các tỉnh đồng bằng sông Hồng năm 2018 thuộc đề án “Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020”.
(Đ/c Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Vụ Bản phát biểu)
 (Đ/c Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Ý Yên phát biểu)
Từ đầu tháng 9 năm 2018 đến hết tháng 10 năm 2018, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Vụ Bản, huyện Ý Yên của tỉnh Nam Định và Phòng Kinh tế thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, tổ chức khai giảng 11 lớp: “Tập huấn bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới” cho các học viên là Ban Chỉ đạo nông thôn mới các xã, thị trấn, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn các thôn, các Tổ chức Đoàn thể chính trị – xã hội về tổng quan Chương trình nông thôn mới và nội dung thực hiện giai đoạn 2016-2020, một số kinh nghiệm trong nước và quốc tế về phát triển nông thôn và xây dựng nông thôn mới; vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành và các tổ chức xây dựng nông thôn mới; quy trình triển khai thực hiện dự án phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội trong xây dựng nông thôn mới; việc đổi mới, nâng cao hiệu quả các hình thức tổ chức ở nông thôn; phương pháp lập kế hoạch đầu tư xây dựng nông thôn mới cấp xã có sự tham gia của người dân; theo dõi, đánh giá chuẩn bị báo cáo về xây dựng nôn thôn mới; quản lý tài chính và thực hiện các quy trình thủ tục thanh toán, quyết toán; kỹ năng tuyên truyền, vận động nhân dân; kỹ năng tổ chức điều hành cuộc họp, xử lý mâu thuẫn và xây dựng sự đồng thuận trong nhân dân; kỹ năng lập và tổ chức triển khai kế hoạch phát triển thôn theo phương pháp dựa vào nội lực cộng đồng.
(Đ/c Phó Chủ tịch UBND thành phố Phủ Lý phát biểu)
(Ông Phạm Quang Vinh, Chuyên gia tư vấn chuyền đạt nội dung chương trình)
 Qua lớp tập huấn nhằm cung cấp, bổ sung kiến thức phù hợp với nhu cầu thực tiễn trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, cũng như những kỹ năng tuyên truyền cho người dân hiểu hơn về vai trò xây dựng nông thôn mới; Tạo sự đồng thuận của xã hội về vai trò, ý nghĩa, những kết quả và thành tựu của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đối với công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và phát triển kinh tế – xã hội của đất nước./.
                                                                                          Tin: Ngọc Sơn
                                                                                          Ảnh: Văn Dương