05/03/2021

Thông báo về việc đề xuất, đăng ký nhiệm vụ năm 2022 của Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030

Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 (sau đây gọi là Chương trình) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2019, theo đó, Chương trình tập trung vào 09 nhóm nhiệm vụ chủ yếu.

nhiemvukctknlThực hiện kế hoạch triển khai Chương trình năm 2022, Văn phòng Ban chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng, Bộ Công Thương đề nghị các cơ sở nghiên cứu, đào tạo, các doanh nghiệp có ưu thế, kinh nghiệm về lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, căn cứ theo nội dung Chương trình, xây dựng đề xuất nhiệm vụ dự kiến thực hiện trong năm 2022 và gửi về Bộ Công Thương (qua Văn phòng Ban chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng) tại địa chỉ số 54 đường Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội trước ngày 15 tháng 4 năm 2021. Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ bao gồm:

– Danh mục đề xuất nhiệm vụ (theo Phụ lục số 01);

– Dự toán kinh phí của nhiệm vụ (theo Phụ lục số 02).

Các Phụ lục, xem tại đây. Bản điện tử của Hồ sơ đề nghị gửi vào địa chỉ: thanhltt@moit.gov.vn.

Thông tin chi tiết xin liên hệ với chuyên viên: Lê Thị Thu Thanh, điện thoại: 02422202356; Email: thanhltt@moit.gov.vn.

Nguồn: https://moit.gov.vn/