08/02/2021

Thông báo về việc đăng ký tham gia thực hiện kế hoạch Khuyến công quốc gia năm 2021

Thực hiện Quyết định số 3536/QĐ-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc giao kế hoạch kinh phí khuyến công Quốc gia năm 2021. Để triển khai thực hiện chương trình KCQG năm 2021, hỗ trợ cho các Cơ sở CNNT, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 thông báo một số nội dung thực hiện như sau:

  1. Hỗ trợ tư vấn, trợ giúp các cơ sở CNNT nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh;
  2. Hỗ trợ tham gia Triển lãm hội chợ hàng CNNT năm 2021;
  3. Hỗ trợ các cơ sở CNNT tham gia hội chợ triển lãm tại nước ngoài;

Đề nghị các đơn vị quản lý, tổ chức dịch vụ khuyến công, các cơ sở CNNT  có nhu cầu tham gia, gửi hồ sơ đăng ký về Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1.

(Phụ lục chi tiết hướng dẫn)

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 kính đề nghị Quý cơ quan, đơn vị, các cơ sở CNNT quan tâm đăng ký tham gia.

Trân trọng thông báo./.