06/04/2022

Thông báo Về việc đăng ký tham gia hỗ trợ tư vấn chuyển đổi số cho các cơ sở công nghiệp nông thôn

Thực hiện Chỉ đạo của Cục trưởng Cục Công thương địa phương theo Thông báo chỉ đạo số 04/TB-CTĐP ngày 29 tháng 03 năm 2022.

Để triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo Thông báo về việc đẩy mạnh hoạt động Tư vấn khuyến công, đặc biệt là nội dung ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số hướng tới công tác hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn (cơ sở CNNT) chuyển đổi số. Chuẩn bị cho công tác xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nội dung “Hỗ trợ Tư vấn chuyển đổi số cho các Cơ sở CNNT”, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 (Trung tâm 1) thông báo Về việc đăng ký tham gia hỗ trợ tư vấn chuyển đổi số cho các cơ sở công nghiệp nông thôn để các đơn vị có nhu cầu đăng ký tham gia nắm bắt được chương trình, các thông tin cần thiết, thực hiện và cung cấp các hồ sơ đăng ký theo yêu cầu (cụ thể như file đính kèm).

Thông báo về việc đăng ký tham gia hỗ trợ tư vấn chuyển đổi số cho các cơ sở CNNT

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ

MẪU TỜ KHAI DNNVV

Trân trọng thông báo!