03/08/2021

Thông báo: Về việc đăng ký đề án khuyến công quốc gia năm 2022

Căn cứ Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công;

Căn cứ Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 20/2017/TT-BCT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương);

Căn cứ Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 17/2018/TT-BCT ngày 10 tháng 7 năm 2018 của Bộ Công Thương); 

Căn cứ vào định hướng xây dựng kế hoạch khuyến công quốc gia (KCQG) năm 2022 của Cục Công Thương địa phương cần tiếp tục bám sát các mục tiêu, quy định tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CP, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan theo hướng nâng cao chất lượng khảo sát, xây dựng đề án, huy động các nguồn lực để hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm. Ưu tiên hỗ trợ các ngành nghề, sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu, phù hợp với tiềm năng, lợi thế cạnh tranh của từng địa phương; sản phẩm công nghiệp có giá trị tăng cao, giá trị xuất khẩu lớn, ứng dụng các thành tựu của Cách mạng công nghiệp 4.0; tạo nhiều việc làm cho lao động địa phương.

Để có cơ sở xây dựng kế hoạch kinh phí KCQG trên địa bàn các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 (Trung tâm 1) thông báo, đề nghị Quý cơ quan/doanh nghiệp quan tâm, đăng ký kế hoạch KCQG năm 2022, ưu tiên những nội dung sau:

1) Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật: Các mô hình trình diễn kỹ thuật phải tạo ra được các sản phẩm mới hoặc áp dụng công nghệ mới trên địa bàn cấp huyện và hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn đang hoạt động có hiệu quả xây dựng mô hình trình diễn để phổ biến, tuyên truyền, nhân rộng.

2) Hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến vào sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp

– Máy móc tiên tiến được hỗ trợ ứng dụng là máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ mới.

– Ứng dụng vào các khâu sản xuất, xử lý ô nhiễm môi trường nhằm nâng cao được năng suất, chất lượng sản phẩm, hiệu quả sử dụng nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, giảm thiểu ô nhiễm môi trường so với máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ cơ sở sản xuất đang sử dụng hoặc tạo ra sản phẩm mới.

3) Chương trình hỗ trợ Tư vấn, trợ giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, bao gồm: Quản lý sản xuất – Tài chính – Kế toán – Nhân lực; Thành lập doanh nghiệp; Thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói.

4) Chương trình hỗ trợ các cơ sở CNNT tham gia Hội chợ trong và ngoài nước, tham gia các hội chợ online trực tuyến.

5) Các chương trình, nội dung về tập huấn, đào tạo các chuyên đề trong quản lý, vận hành doanh nghiệp.

6) Chương trình hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn mở rộng thị trường tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm.

7) Chương trình hỗ trợ đầu tư các phòng trưng bày giới thiệu quảng bá sản phẩm và xúc tiến thương mại.

8) Chương trình hỗ trợ thu hút đầu tư phát triển cụm công nghiệp.

9) Các nội dung khác phù hợp với Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ.

Đề nghị Quý cơ quan/doanh nghiệp quan tâm, đăng ký kế hoạch KCQG năm 2022 (theo biểu mẫu đính kèm hoặc qua Website: ipc1.gov.vn) và gửi về Trung tâm 1 trước ngày 21/8/2021 để Trung tâm 1 tổng hợp, tổ chức khảo sát, thu thập hồ sơ, xây dựng đề án trình Cục Công Thương địa phương thẩm định./.

Thông tin liên hệ:

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1

Địa chỉ: Số 173 đường Trần Hưng Đạo – Thành phố Nam Định

Điện thoại: 0228.3528390 – Fax : 0228.3830892

Email: hienbm.tt1@moit.gov.vn/dungnq.tt1@moit.gov.vn

Di động:        – Đ/c Hiển – Trưởng phòng Khuyến công: 0919.058881

                     – Đ/c Dũng – Phó phòng Khuyến công: 0904.330998

IPC1