20/02/2018

Thông báo về việc đăng ký Đề án Khuyến công Quốc gia năm 2019

THÔNG BÁO
V/v đăng ký đề án Khuyến công quốc gia năm 2019

Căn cứ Nghị định 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về Khuyến công;

Căn cứ Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư số 20/2017/TT-BCT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương;

Căn cứ Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27/12/2013 của Bộ Công Thương Quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí Khuyến công quốc gia;

Để có cơ sở xây dựng kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia trên địa bàn các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 (Trung tâm 1) thông báo, đề nghị Quý cơ quan/doanh nghiệp quan tâm, đăng ký kế hoạch Khuyến công Quốc gia năm 2019, ưu tiên những nội dung sau:

1) Chương trình hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ; ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến:

– Các mô hình về sản xuất các mặt hàng cơ khí, dệt may; chế biến nông lâm thủy sản, thực phẩm, đồ uống; sản xuất vật liệu xây dựng. Các mô hình phải tạo ra được các sản phẩm mới hoặc áp dụng công nghệ mới trên địa bàn cấp huyện;

– Ứng dụng máy móc thiết bị mới, hiện đại vào các khâu sản xuất CN -TTCN nhằm khuyến khích đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả sản xuất kinh doanh, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

2) Chương trình hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia Hội chợ trong và ngoài nước.

3) Các nội dung khác phù hợp với Nghị định 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ.

Đề nghị Quý cơ quan/doanh nghiệp quan tâm, đăng ký kế hoạch Khuyến công Quốc gia năm 2019 (Theo biểu mẫu đính kèm hoặc qua Website: ipc1.gov.vn) và gửi về Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 trước ngày 01/6/2018 để Trung tâm kịp tổng hợp, trình Cục Công Thương địa phương thẩm định./.

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1

Địa chỉ: Số 173 đường Trần Hưng Đạo – Thành phố Nam Định

Điện thoại: 0228.3528490 – Fax : 0228.3830892

Email : ipc1@moit.gov.vn hoặc hienbm.tt1@moit.gov.vn