23/06/2017

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ ĐỀ ÁN KHUYẾN CÔNG QUỐC GIA NĂM 2018

Để có cơ sở xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các đề án Khuyến công quốc gia trên địa bàn các tỉnh thành phố khu vực phía Bắc, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 đề nghị Quý Cơ quan/Doanh nghiệp đăng ký kế hoạch Khuyến công Quốc gia năm 2018, ưu tiên những nội dung sau:

1) Chương trình hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và tiến bộ khoa học kỹ thuật, ứng dụng máy móc thiết bị hiện đại:

– Ưu tiên hỗ trợ cho các mô hình trình diễn trong sản xuất tiểu thủ công nghiệp để khuyến khích hiện đại hoá công nghệ truyền thống.

– Các mô hình về sản xuất các mặt hàng cơ khí, tiêu dùng, chế biến nông lâm thủy hải sản. Các mô hình phải tạo ra được các sản phẩm mới trên địa bàn huyện; có tổng mức đầu tư từ 5 tỷ đồng trở lên; phải kết thúc đầu tư đi vào sản xuất trong năm 2018; có hóa đơn tài chính của thiết bị máy móc hoặc xây dựng trong năm 2018.

– Ứng dụng máy móc thiết bị mới, hiện đại vào các khâu sản xuất CN -TTCN, xử lý ô nhiễm môi trường nhằm khuyến khích đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả sản xuất kinh doanh, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Các máy móc thiết bị phải được mua sắm, có hóa đơn tài chính trong năm 2016 và có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên.

2) Chương trình hỗ trợ cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường.

3) Chương trình đào tạo về Quản trị doanh nghiệp.

4) Chương trình hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia Hội chợ trong và ngoài nước.

5) Chương trình Hỗ trợ Tư vấn, Đào tạo nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho các cơ sở công nghiệp nông thôn.

5) Các nôi dung khác phù hợp với Nghị định 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ.

Đề nghị Quý cơ quan/Doanh nghiệp đăng ký kế hoạch Khuyến công Quốc gia năm 2016 (Theo biểu mẫu đính kèm) và gửi về Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 trước ngày 01/6/2017 để Trung tâm kịp tổng hợp và trình Cục Công nghiệp địa phương phê duyệt.

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1
Địa chỉ: Số 173 đường Trần Hưng Đạo – Thành phố Nam Định
Điện thoại: 0350.3528490 – Fax : 0350.3830892
Email : ipc1@moit.gov.vn hoặc hienbm.tt1@moit.gov.vn