24/08/2023

Sở Công Thương TP Hải Phòng: Chủ động thích ứng với tình hình mới

Trong 20 năm qua, ngành Công Thương thành phố Hải Phòng triển khai nhiệm vụ trong điều kiện có nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen. Các cơ quan thuộc Bộ Công Thương, trong đó có Cục Công Thương địa phương, đã luôn đồng hành, sát cánh cùng đơn vị nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp, thương mại trên địa bàn.

 Đối với hoạt động khuyến công, giai đoạn 2003 – 2023, Sở Công Thương Hải Phòng chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp phối hợp với Cục Công Thương địa phương (CTĐP) triển khai thực hiện 49 đề án khuyến công quốc gia, tổng kinh phí hỗ trợ từ nguồn khuyến công quốc gia là 18.319 triệu đồng. Trong đó, hỗ trợ xây dựng 10 mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất sản phẩm mới; hỗ trợ 19 cơ sở công nghiệp nông thôn ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất; đào tạo 5.000 lao động có việc làm ổn định, đào tạo 750 thợ giỏi, thợ kỹ thuật; tổ chức 04 hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc (vào các năm: 2008, 2013, 2017, 2019) với tổng số 1.350 gian hàng (trung bình trên 330 gian hàng/hội chợ triển lãm); Tổ chức 01 Hội nghị ngành công thương và 01 Hội nghị khuyến công khu vực phía Bắc vào năm 2019; thành lập 01 hiệp hội ngành nghề của cơ sở công nghiệp nông thôn. Sở cũng tham gia đầy đủ các hội nghị trực tuyến về khuyến công do Cục CTĐP tổ chức; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện công tác khuyến công.

cthaiphongthich2

 Trong công tác quản lý, phát triển cụm công nghiệp, Sở Công Thương Hải Phòng phối hợp với Cục CTĐP: (1) Tham mưu các văn bản pháp luật về quản lý phát triển cụm công nghiệp như: Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; Thông tư số 28/2020/TT-BCT ngày 16/11/2020 của Bộ Công Thương quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP. (2) Xây dựng Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp thành phố Hải Phòng. (3) Tham gia các hội nghị về cơ chế chính sách phát triển cụm công nghiệp. (4) Giải quyết các khó khăn vướng mắc khi triển khai các quy định về quản lý phát triển cụm công nghiệp. (5) Bổ sung một số cụm công nghiệp đáp ứng các điều kiện theo quy định vào Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp thành phố Hải Phòng. Sở đã báo cáo đầy đủ theo định kỳ về tiến độ, hiệu quả đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và hoạt động của các cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố.

Trong công tác triển khai bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực và cấp quốc gia: Sở đã đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực (05 đợt) và cấp quốc gia (04 đợt); Tổng số sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được xét chọn ở cấp khu vực là 17 sản phẩm, ở cấp quốc gia là 04 sản phẩm. Cập nhật cơ sở dữ liệu các đơn vị đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực và cấp quốc gia lên phần mềm quản lý http://sanphamcnnttb.arit.gov.vn/ của Cục CTĐP.

 Một số công tác khác: Sở Công Thương Hải Phòng đã cung cấp thông tin, tài liệu về kết quả phát triển ngành CTĐP giai đoạn 2016 – 2020 phục vụ biên tập nội dung ấn phẩm “Kết quả phát triển lĩnh vực công thương các địa phương giai đoạn 2016 – 2020 và định hướng phát triển giai đoạn 2021 – 2025”; Cung cấp thông tin, số liệu phục vụ xây dựng Sổ tay Công Thương; Báo cáo và tham dự các hội nghị ngành Công Thương 14 tỉnh, thành phố Vùng Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ, Hội nghị ngành Công Thương 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc; Báo cáo tình hình và đề xuất các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất và hoạt động thương mại năm 2023. Trong quá trình xây dựng Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng thực hiện Nghị quyết 45- NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Cục Công Thương địa phương đã có nhiều ý kiến tham gia đối với các nội dung triển khai thực hiện Nghị quyết trong lĩnh vực công thương.

Nguồn: http://arit.gov.vn/