25/01/2021

Quyết định v/v công nhận tổ chức, cá nhân là tư vấn viên

Quyết định số 842/QĐ-BCT ngày 16/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Công thương Ban hành quy định công nhận tổ chức, cá nhân thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công thương

Quyết định số 155/QĐ-CTĐP ngày 29/12/2020 của Cục trưởng Cục Công thương địa phương công nhận tổ chức, cá nhân thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công thương