14/11/2018

Phát triển dịch vụ tư vấn đầu tư công nghiệp

Tư vấn đầu tư công nghiệp (TVĐTCN) là một trong những dịch vụ quan trọng Bộ Công Thương được giao xây dựng chính sách phát triển nhằm góp phần tái cơ cấu ngành công nghiệp nước ta.

Thống kê mới nhất của Bộ Công Thương cho thấy, thời gian qua, Chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành (IIP) duy trì được đà tăng trưởng cao, đóng góp tích cực vào tăng trưởng GDP chung của cả nền kinh tế. Cụ thể, IIP tháng 10 ước tăng 7,7% so với cùng kỳ năm trước; tính chung 10 tháng năm 2018 tăng khoảng 10,4%, cao hơn so với mức tăng 9,6% của cùng kỳ năm 2017. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 12,7%, đóng góp 9,8 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 9,6%, đóng góp 0,9 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 6,6%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm; riêng ngành khai khoáng giảm 2,6%, làm giảm 0,4 điểm phần trăm mức tăng chung.

dichvutv

Sản xuất công nghiệp ngày càng được cải thiện rõ rệt

Mức tăng trưởng này cho thấy sản xuất công nghiệp ngày càng được cải thiện rõ rệt. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục tăng trưởng khá cao và là động lực tăng trưởng chính của toàn ngành, phù hợp với định hướng tái cơ cấu sản xuất công nghiệp cũng như tái cơ cấu mô hình tăng trưởng ngành. Kết quả này cũng tiếp tục phản ánh những giải pháp thúc đẩy, hỗ trợ sản xuất trong thời gian qua của Bộ Công Thương đã phát huy tác dụng.

Dịch vụ TVĐTCN được coi là một trong những thành tố quan trọng đóng góp cho sự phát triển toàn ngành công nghiệp. Viện Nghiên cứu chiến lược, Chính sách Công Thương (Bộ Công Thương) cho biết, ngày 21/2/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định ban hành Nghị quyết số 27/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW của Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và Nghị quyết số 24/2016/QH14 của Quốc hội về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020. Theo đó, tại mục 11; Cơ cấu lại một cách thực chất các ngành công nghiệp đã nêu rõ nhiệm vụ của Bộ Công Thương: Xây dựng chính sách phát triển dịch vụ TVĐTCN. Theo đó, Viện Nghiên cứu chiến lược, Chính sách Công Thương được giao nhiệm vụ lập xây dựng Đề án “Chính sách phát triển dịch vụ TVĐTCN”.

Cũng theo viện này, dịch vụ TVĐTCN là hoạt động tư vấn về các chính sách, pháp luật đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp cũng như các điều luật, chính sách cụ thể liên quan của từng lĩnh vực đầu tư khác nhau. Dịch vụ này sẽ giúp nhà đầu tư có thể dự báo được những định hướng chính sách đầu tư của nhà nước và mức độ ảnh hưởng tới các dự án của các chủ đầu tư. Mặt khác, sẽ giúp các nhà đầu tư khảo sát, thăm dò thị trường về những lĩnh vực mà nhà đầu tư quan tâm, dự báo tính khả thi của các dự án, khả năng giảm thiểu rủi ro và có lợi nhuận để các nhà đầu tư lựa chọn hướng đầu tư đúng nhất.

Dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2018, Đề án “Chính sách phát triển dịch vụ TVĐTCN” hướng tới mục tiêu thông qua việc xem xét, đánh giá cơ sở lý luận và thực tiễn dịch vụ TVĐTCN để đề ra các giải pháp hoàn thiện và phát triển dịch vụ tư vấn đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp. Đồng thời kiến nghị với nhà nước biện pháp nhằm mở rộng, phát triển hoạt động dịch vụ TVĐTCN trong nền kinh tế thị trường hội nhập hiện nay.

Theo Báo Công Thương điện tử