30/10/2020

Phát triển đảng viên mới là một nội dung quan trọng của công tác Xây dựng Đảng, có ý nghĩa quyết định sự phát triển của Chi bộ Trung tâm Khuyến công 1

Chi bộ Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 (Trung tâm 1), là Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở Cục Công Thương địa phương (Cục CTĐP), được thành lập theo Quyết định số 06-QĐ/ĐUC, ngày 10 tháng 3 năm 2010 của Đảng ủy Cục Công nghiệp địa phương (nay là Cục CTĐP). Tại thời điểm thành lập Chi bộ Trung tâm 1 có 03 đảng viên chính thức, đến nay Chi bộ đã có 16 đồng chí.

dangvien1

Chi bộ Trung tâm 1 xác định công tác phát triển đảng viên mới là một nội dung quan trọng của công tác Xây dựng Đảng, có ý nghĩa quyết định sự phát triển của Chi  bộ. Trong 10 năm qua, Chi bộ đã quan tâm, làm tốt công tác phát triển đảng viên mới nhằm tăng sức chiến đấu và bảo đảm sự kế thừa. Bên cạnh việc tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, việc tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, công tác phát triển đảng viên mới là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Chi ủy Chi bộ chú trọng thực hiện, theo đó, việc tăng cường công tác chính trị, tư tưởng trong đảng viên, nâng cao nhận thức về công tác Xây dựng Đảng, nhất là mỗi đảng viên phải làm công tác phát triển đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng; mỗi đảng viên phải quan tâm làm công tác vận động quần chúng nơi đơn vị mình công tác, từ đó thực hiện công tác phát triển đảng viên. Bên cạnh đó, mỗi quần chúng nếu có ước nguyện được đứng trong hàng ngũ của Đảng thì luôn phải tự rèn luyện bản thân, phấn đấu trên tất cả các phương diện như: phẩm chất đạo đức, học tập, tham gia các hoạt động đoàn thể,… trong đó việc xây dựng mục tiêu vào Đảng đúng đắn có ý nghĩa rất quan trọng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của toàn Chi bộ trong tình hình mới.

dangvien2

Để hoàn thành mục tiêu đó, Chi bộ Trung tâm 1 đã xây dựng các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể: hàng năm, tập thể Chi bộ đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch, vững mạnh; 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% cán bộ, viên chức được công nhận danh hiệu thi đua Lao động tiên tiến, 15% được công nhận Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Chi bộ xác định kết nạp đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, có tính quy luật trong công tác Xây dựng Đảng, như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Nếu Đảng ta không biết chọn lọc, kết nạp, đề bạt đồng chí mới thì đâu có như ngày nay” cũng như tính tất yếu, yêu cầu, phương châm, phương pháp của công tác phát triển Đảng “Để làm tròn nhiệm vụ rất nặng nề nhưng rất vẻ vang,… Đảng phải phát triển tổ chức của mình một cách thận trọng, vững chắc và rộng rãi trong quần chúng”.

dangvien3

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, trong thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng bộ Cục CTĐP, bám sát nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ, Chi bộ đã nắm vững quy trình, thủ tục, các bước triển khai từ khâu giới thiệu tạo nguồn đến công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới, coi đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, nhằm tăng cường củng cố, xây dựng đội ngũ đảng viên của Chi bộ. Do vậy, công tác phát triển đảng viên mới ở Chi bộ 10 năm qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đến thời điểm cuối nhiệm kỳ 2017-2020 Chi bộ đã hoàn thành chỉ tiêu kết nạp 02 đảng viên mới đã đặt ra từ đầu nhiệm kỳ, đặc biệt ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ đã ra nghị quyết thực hiện nhiệm vụ chính trị tại Chi bộ trong đó có nội dung, kế hoạch phát triển đảng viên mới của Chi bộ. Đây là kết quả của việc triển khai có hiệu quả các giải pháp: (i) Thường xuyên quán triệt trong từng đảng viên và quần chúng về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên và thực hiện nghiêm túc Quy định của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng và Hướng dẫn của Ban Bí thư hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; (ii) Gắn công tác tạo nguồn, bồi dưỡng phát triển đảng viên với công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ ở cơ quan, đơn vị; (iii) Chú trọng công tác tạo nguồn phát triển đảng viên từ việc phát hiện, lựa chọn những quần chúng ưu tú; (iv) Phân công đảng viên chính thức giúp đỡ, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của quần chúng, kịp thời phát hiện những động cơ không đúng để hướng dẫn, uốn nắn, khi xét thấy đủ tiêu chuẩn thì báo cáo với Chi bộ để xem xét, làm thủ tục phát triển Đảng theo đúng quy định. Xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

dangvien4

Quan tâm xây dựng tạo nguồn để phát triển đảng viên mới, đảm bảo cả về số lượng và chất lượng; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, hoạt động của Cấp ủy, Bí thư Chi bộ; tiếp tục quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung các văn bản chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy cấp trên về sinh hoạt Chi bộ; chỉ đạo tích cực, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII), coi việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ là giải pháp quan trọng để đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.

Song hành với công tác phát triển đảng viên mới, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức của các đảng viên trong Chi bộ Trung tâm luôn được chú trọng. Từ sau thành công Đại hội, Chi bộ Trung tâm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, nâng cao chất lượng công tác Xây dựng Đảng. Với sự chỉ đạo quyết liệt của đồng chí Bí thư Chi bộ, việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về nội dung sinh hoạt Chi bộ; nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ đã có nhiều chuyển biến tích cực. Chi bộ Trung tâm đã có nhiều chủ trương, giải pháp về xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý và đội ngũ cán bộ, đảng viên; luôn coi trọng công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, qua đó truyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho từng đảng viên, coi đó là một trong những hoạt động quan trọng trong quá trình xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, tạo sự thống nhất và nâng cao nhận thức về vị trí nền tảng, vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức cơ sở Đảng và của Chi bộ.

Ngoài việc duy trì có nền nếp chế độ sinh hoạt định kỳ, trong những buổi sinh hoạt chuyên đề, thông tin đầy đủ những văn bản chỉ đạo, lãnh đạo nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị, đồng thời tìm giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng như trong công tác Xây dựng Đảng. Đặc biệt, đối với công tác chuyên môn, cần thường xuyên đưa nội dung đánh giá, rút kinh nghiệm về kết quả công tác,… Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về chất lượng và nội dung thực hiện nhiệm vụ của từng đảng viên; Chi bộ kịp thời chỉ đạo chặt chẽ nội dung, phương pháp và cách tiến hành phân tích, đánh giá chất lượng, phân loại đảng viên để kịp thời có các hình thức khen thưởng nhằm động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ./.

Tin Ngọc Sơn

Ảnh Văn Đốc