29/06/2023

Nhiều hoạt động thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới

Đến năm 2025, Cục Công Thương địa phương dự kiến triển khai nhiều hoạt động nhằm thực hiện nhiệm vụ trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Theo Cục Công Thương địa phương, bước sang giai đoạn 2021 – 2025, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (Chương trình) tiếp tục triển khai gắn với thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, quá trình đô thị hoá, đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững.

Thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và nông thôn mới cấp thôn, bản. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, thúc đẩy bình đẳng giới. Xây dựng hạ tầng kinh tế – xã hội nông thôn đồng bộ và từng bước hiện đại, bảo đảm môi trường, cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, giàu bản sắc văn hóa truyền thống, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Điện nông thôn- một trong hai tiêu chí thuộc lĩnh vực theo dõi của Bộ Công Thương trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Là đơn vị được giao nhiệm vụ phối hợp thực hiện Chương trình, nhiều năm qua, Cục Công Thương địa phương đã chủ trì, phối hợp xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực liên quan.

Trong thời gian tới, Cục Công Thương địa phương sẽ tham mưu tổ chức triển khai nhiều nội dung thực hiện Chương trình.

Cụ thể, hàng năm xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình. Nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của địa phương trong quá trình triển khai thực hiện hướng dẫn chi tiết các chỉ tiêu, tiêu chí giai đoạn 2021 – 2025 do Bộ Công Thương phụ trách (tiêu chí số 4 về điện nông thôn, tiêu chí số 7 về hạ tầng thương mại nông thôn).

Báo cáo tình hình triển khai đề án thí điểm “Xây dựng huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch, giai đoạn 2018 – 2025” và đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021 – 2025”.

Xây dựng Quyết định của Bộ Công Thương về việc thành lập Hội đồng và ban hành tiêu chí thẩm định, xét duyệt, tuyển chọn, các dự án, đề án, nhiệm vụ của

Bộ Công Thương thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025.

Nghiên cứu xây dựng Quyết định của Bộ ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua ngành Công Thương chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn thực hiện theo phân công của Ban Chỉ đạo Trung ương các tiêu chí, chỉ tiêu Bộ Công Thương được giao phụ trách giai đoạn 2021 – 2025 để nắm bắt thông tin, tổng hợp các kiến nghị, đề xuất của địa phương trong quá trình triển khai thực hiện để kịp thời hướng dẫn, hoặc nghiên cứu điều chỉnh bổ sung các quy định cho phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa phương.

Định kỳ xây dựng Báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 6 tháng và cả năm tại các địa phương trên cả nước.

Theo đại diện Cục Công Thương địa phương, với những kết quả và kinh nghiệm trong triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Bộ Công Thương đã giao Cục Công Thương địa phương làm đầu mối, giúp việc Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia của Bộ Công Thương.

Trước những yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao từ thực tiễn trong giai đoạn phát triển mới, Cục Công Thương địa phương sẽ tiếp tục cố gắng, nỗ lực, sáng tạo hơn nữa để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Bộ Công Thương giao, đặc biệt là triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Nguồn: https://congthuong.vn/