09/08/2018

Nghệ An: 70 tỷ đồng hỗ trợ hoạt động khuyến công

Giai đoạn 2002 – 2018, ngân sách hỗ trợ cho hoạt động khuyến công của Nghệ An là trên 70 tỷ đồng.

Mây tre đan là ngành được quỹ Khuyến công Nghệ An hỗ trợ rất hiệu quả trong thời gian qua

Cụ thể, ngân sách địa phương hỗ trợ cho hoạt động khuyến công là 53,7 tỷ đồng; giai đoạn 2002 – 2005, mỗi năm 2 tỷ đồng, giai đoạn 2006 tăng lên 3 tỷ đồng, giai đoạn 2007 – 2016 mỗi năm 4 tỷ đồng, giai đoạn 2017 – 2018, mỗi năm 4,5 tỷ đồng. Ngân sách từnguồn Trung ương hỗ trợ 16,3 tỷ đồng (bình quân 1,16 tỷ đồng/năm).

Với các nội dung hỗ trợ chủ yếu là đầu tư đổi mới dây chuyền sản xuất, đào tạo nghề, hỗ trợ làng nghề, xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật…cũng phải khẳng định rằng, các hoạt động khuyến công đã hỗ trợ, khuyến khích các cơ sở sản xuất, thúc đẩy làng nghề cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, từng bước gia tăng giá trị sản phẩm, từ đó mở rộng được thị trường tiêu thụ.

Mặt khác, khuyến khích các cơ sở sản xuất khai thác tốt tiềm năng ngay chính trên địa bàn. Tạo cho các cơ sở làng nghề nhận thức rõ hơn về sự hiệu quả của sự hỗ trợ qua nhiều hình thức như: tìm kiếm thị trường, tham gia hỗ trợ các tổ chức cá nhân đầu tư sản xuất công nghiệp, góp phần chuyển dịch cơ cấu theo hướng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng làng nghề bền vững.

Ông Hoàng Văn Tám – Giám đốc Sở Công Thương khẳng định: Hoạt động khuyến công trong những năm qua đã hỗ trợ, khuyến khích các cơ sở sản xuất khai thác nguồn nguyên liệu hiện có, thúc đẩy sản xuất, đổi mới, cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng, gia tăng giá trị sản phẩm, từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ; tạo nên giá trị sản xuất chung của ngành, tạo sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo hướng công nghiệp hóa; Huy động các nguồn lực hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư vào sản xuất CN, góp phần vào thúc đẩy CN, tiểu thủ CN, xây dựng làng nghề phát triển.

Nhằm nâng cao chất lượng công tác khuyến công, thời gian tới, ngành Công Thương Nghệ An tập trung vào các giải pháp: Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng ban để đẩy nhanh trong việc xây dựng kế hoạch, phê duyệt dự toán. Có kế hoạch chương trình đạo tạo, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ khuyến công, tiếp tục bổ sung hoàn thiện văn bản, chính sách khuyến công nhất là ở các địa phương để ngày càng chuyên môn hoá đội ngũ có sự thống nhất trong cả nước.

Tăng cường nguồn kinh phí, huy động lồng ghép các nguồn vốn khác ngoài nguồn khuyến công, xây dựng có trọng tâm trọng điểm, thực hiện các đề án khuyến công theo chuỗi giá trị tạo động lực cho doanh nghiệp thực hiện liên tục và đồng bộ các giải pháp nhằm phát triển doanh nghiêp.

Đặc biệt, củng cố tổ chức hoạt động của Trung tâm Khuyến công và hệ thống mạng lưới dịch vụ khuyến công ở các địa phương nhằm tạo cơ chế phối hợp chặt chẽ, kịp thời trong công tác hỗ trợ khuyến công;

Tăng cường trao đổi, học tập kinh nghiệm với Trung tâm Khuyến công các tỉnh bạn, thông qua hệ thống khuyến công tạo cầu nối liên kết, hợp tác cho các cơ sở CNNT; Xây dựng cơ sở vật chất Trung tâm Khuyến công và các chi nhánh khuyến công đảm bảo điều kiện làm việc và đáp ứng mục tiêu triển khai tại chỗ một số hoạt động đào tạo, tập huấn và tư vấn khuyến công.

Theo Báo Công Thương điện tử