25/02/2020

Ngành Công Thương tăng giải pháp thúc đẩy phát triển hàng Việt

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động của Bộ Công Thương hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, được ban hành theo Quyết định số 527/QĐ-BCT ngày 18/2/2020 của Bộ Công Thương đã nhấn mạnh đến các giải pháp thông tin tuyên truyền, vận động nhằm giúp nhận thức đúng khả năng sản xuất của doanh nghệp Việt Nam.

Theo Kế hoạch này, trong năm 2020, các cơ quan đơn vị của Bộ Công Thương sẽ triển khai nhiều hoạt động, tập trung vào 4 nhóm: một là đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Cuộc vận động; hai là, rà soát, bổ sung, ban hành luật pháp, cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất, tiêu dùng trong nước, bảo vệ người tiêu dùng, không trái với quy định của WTO; ba là, hỗ trợ doanh nghiệp trong các hoạt đông xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường trong nước; bốn là, đổi mới công tác quản lý, tăng cường công tác quản lý thị trường bảo vệ người tiêu dùng.

Quyết định 527 nêu rõ, thông qua công tác thông tin tuyên truyền để người tiêu dùng trong và ngoài nước biết, nhận thức đúng khả năng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam, từ đó tạo chuyển biến về ý thức, xây dựng văn hóa người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam có chất lượng.


Tổ chức chương trình nhận diện hàng Việt Nam quy mô toàn quốc

“Vận động toàn xã hội hướng đến tinh thần yêu nước và khích lệ tinh thần vươn lên, cạnh tranh lành mạnh của doanh nghiệp Việt Nam, tập trung vào doanh nghiệp ngành Công Thương”- Quyết định 527 nêu rõ.

Một mục tiêu của Kế hoạch là tạo nền tảng và môi trường cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh để huy động mọi thành phần kinh tế tham gia đóng góp, tăng trưởng kinh tế thông qua hoàn thiện thể chế, tạo hành lang pháp lý minh bạch.

Cùng đó chú trọng vai trò quan trọng của các tập đoàn, tổng công ty có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và các địa phương, nhất là các địa phương trọng điểm trong sự nghiệp phát triển ngành Công Thương.

Cũng theo Quyết định 527, các hoạt động được triển khai nhằm tăng cường quảng bá, khuyến khích tiêu dùng sản phẩm nội địa, giảm nhập khẩu hàng hóa tiêu dùng, bảo đảm an sinh xã hội trong bối cảnh kinh tế thế giới và kinh tế ttrong nước gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là sự bùng phát của dịch bệnh Covid-19 gây ra.

Cùng đó nâng cao năng lực hệ thống thông tin thị trường, phát triển nghiên cứu và dự báo cung cầu, quy mô và đặc điểm của từng loại thị trường, cung cấp kịp thời cho các địa phương, doanh nghiệp và người dân điều chỉnh sản xuất phù hợp; tổ chức hoạt động kết nối cung cầu, kết nối giữa vùng sản xuất với hệ thống phân phối.

Trong khuôn khổ của Kế hoạch, tới đây sẽ tổ chức giới thiệu Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tới kiều bào; tổ chức tuần hàng giới thiệu các sản phẩm nông sản, thủy sản tới các thị trường khu vực châu Á – châu Phi để quảng bá sản phẩm, tìm kiếm thị trường mới tránh phụ thuộc vào một thị trường. Nghiên cứu xây dựng giải pháp nhằm tìm kiếm thị trường thay thế cho các sản phẩm xuất nhập khẩu từ Trung Quốc nhằm ổn định thị trường trong nước trong bối cảnh dịch Covid-19.
Cùng đó tổ chức Chương trình nhận diện hàng Việt Nam thường niên trên quy mô toàn quốc với tên “Tự hào hàng Việt Nam” năm 2020. Các cơ quan báo chí thuộc Bộ sẽ mở chuyên mục “Tự hào hàng Việt Nam”.

Nguồn: https://congthuong.vn/