10/07/2018

Năm 2019: Sẽ điều tra đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp

Đây là nội dung nổi bật tại Thông tư 04/2018/TT-BKHCN về việc quy định các cuộc điều tra thống kê khoa học và công nghệ ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia.

sangtaodn

Thông tư này quy định các cuộc điều tra thống kê khoa học và công nghệ ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia, bao gồm:

1. Điều tra thống kê khoa học và công nghệ định kỳ.

2. Điều tra thống kê khoa học và công nghệ đột xuất.

Theo đó, cứ 3 năm một lần (tiến hành vào các năm có số tận cùng là 3, 6 và 9), Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia sẽ tiến hành việc điều tra đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp. Cụ thể:

Đối tượng điều tra, đơn vị điều tra là các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp hoạch toán kinh tế độc lập được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Nội dung điều tra chính gồm:

– Doanh nghiệp có thực hiện đổi mới sáng tạo (đổi mới sản phẩm; quy trình; công nghệ, thiết bị; tổ chức và quản lý) và doanh nghiệp không thực hiện đổi mới sáng tạo.

– Nội dung đổi mới sáng tạo, mức độ đổi mới sáng tạo và phương thức đổi mới sáng tạo (tự thực hiện; thuê ngoài; kết hợp cả hai).

– Thu thập thông tin về các chỉ tiêu, đơn cử: Tỷ lệ doanh nghiệp thực hiện đổi mới sáng tạo, chi cho đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp.

Thông tư 04/2018/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 01/7/2018.

Theo Tapchicongthuong.vn