06/10/2016

Khuyến công Ninh Bình: Chủ động hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn

Với mục tiêu hỗ trợ các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn, thời gian qua Sở Công Thương Ninh Bình đã tập trung đẩy mạnh công tác quản lý, kiểm tra giám sát hoạt động khuyến công trên địa bàn đảm bảo đúng quy định của nhà nước và thúc đẩy công nghiệp nông thôn (CNNT) phát triển.

Hoạt động khuyến công đã hỗ trợ hiệu quả các cơ sở công nghiệp nông thôn

Hàng năm, Sở Công Thương tỉnh luôn chỉ đạo phòng chuyên môn, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (trung tâm) phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch khuyến công (quốc gia và địa phương), hướng dẫn các đơn vị thụ hưởng tổ chức triển khai thực hiện đề án, định kỳ kiểm tra, giám sát, theo dõi tiến độ thực hiện đảm bảo các đề án khuyến công được triển khai đúng nội dung, mục đích, đạt hiệu quả kinh tế – xã hội và tiến hành thanh quyết toán nguồn kinh phí hỗ trợ đúng quy định nhà nước.
Năm 2015, Sở Công Thương đã tham mưu UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 499/QĐ-UBND ngày 26/5/2015 về phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2016 – 2020; Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 01/7/2015 về ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công tỉnh Ninh Bình. Đây là cơ sở pháp lý để triển khai nhiệm vụ khuyến công. Cũng bắt đầu từ năm 2015, trung tâm Khuyến công Ninh Bình triển khai thực hiện đề án khuyến công địa phương về việc hình thành mạng lưới cộng tác viên khuyến công cấp huyện và hỗ trợ chi trả thù lao cộng tác viên khuyến công. Hiện nay, mạng lưới cộng tác viên khuyến công đã hình thành và đi vào hoạt động tại 8 huyện, thành phố trong toàn tỉnh, mỗi huyện bố trí 1 cộng tác viên thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ triển khai các hoạt động khuyến công trên địa bàn các huyện, thành phố.
Năm 2016, tỉnh Ninh Bình được Bộ Công Thương và Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua với tổng kinh phí hỗ trợ là 4.875 triệu đồng cho 32 đề án khuyến công. Trong đó kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia 1.500 triệu đồng hỗ trợ thực hiện 02 đề án; kế hoạch kinh phí khuyến công địa phương giao thực hiện 3.375 triệu đồng hỗ trợ cho 30 đề án.
Sở Công thương đã chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại phối hợp với phòng ban của sở, các phòng Công Thương, Kinh tế của các huyện, thành phố hướng dẫn các đơn vị thụ hưởng xây dựng đề án, tổng hợp, thẩm định nội dung hỗ trợ gửi Sở Tài chính xem xét cấp kinh phí để triển khai thực hiện
Kết quả 9 tháng đầu năm, trung tâm đã cấp ứng cho 32 đề án với kinh phí thực hiện giải ngân là 2.362,5 triệu đồng, đạt 70% kế hoạch năm và đã tổ chức nghiệm thu cơ sở đợt 1 cho 13 đề án.
Hoạt động khuyến công đã được triển khai đồng bộ với hệ thống văn bản quản lý về hoạt động khuyến công tương đối hoàn thiện. Hệ thống tổ chức làm công tác khuyến công từng bước hoàn thiện, đã hình thành mạng lưới cộng tác viên khuyến công trên địa bàn các huyện, thành phố trong tỉnh, thông qua các hoạt động đào tạo, tập huấn nghiệp vụ, khảo sát học tập kinh nghiệm nên chất lượng cán bộ khuyến công ngày được nâng lên.
Từ sự hỗ trợ của Trung ương, địa phương, sự nỗ lực của ngành Công Thương và những cán bộ làm công tác khuyến công, có thể nói thời gian qua công tác khuyến công tỉnh Ninh Bình đã đạt những kết quả đáng ghi nhận, góp phần thúc đẩy công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và bộ mặt nông thôn.
Theo BaoCongthuong.com.vn