27/12/2023

Kết quả thực hiện các đề án Khuyến công quốc gia điểm giai đoạn 2021 – 2023 do Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 thực hiện

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 (Trung tâm 1) với chức năng, nhiệm vụ giúp Cục CTĐP triển khai thực hiện các đề án KCQG trên địa bàn 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc (đây là điều kiện tiên quyết tốt nhất để triển khai đề án KCQG điểm) đã được Cục CTĐP giao nhiệm vụ xây dựng, tổ chức thực hiện một số đề án KCQG điểm giai đoạn 2018-2020, và giai đoạn 2021-2023. Thực hiện sự chỉ đạo đó, Trung tâm đã tích cực triển khai khảo sát, đánh giá, lập và triển khai thực hiện các đề án KCQG điểm để hỗ trợ các cơ sở CNNT sản xuất các mặt hàng trong các ngành hàng có thế mạnh của khu vực. Năm 2018 là năm đầu tiên thực hiện đề án KCQG điểm, Trung tâm  đã thống kê, phân tích kết quả thực hiện các đề án KCQG do Trung tâm thực hiện trong những năm trước cũng như tập hợp nhu cầu của các cơ sở CNNT trên địa bàn các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc; qua đó quyết định tập trung xây dựng trước tiên là đề án KCQG điểm giai đoạn 2018-2020 cho ngành Dệt may (là một trong các ngành thế mạnh của khu vực và đang có tốc độ tăng trưởng về giá trị sản xuất công nghiệp cũng như kim ngạch xuất khẩu ổn định trong giai đoạn vừa qua). Sau 01 năm triển khai đề án KCQG điểm đối với ngành Dệt May, Trung tâm đã đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc triển khai đề án KCQG điểm từ khâu khảo sát xây dựng kế hoạch, đến tổ chức thực hiện và kiểm tra giám sát, từ đó tiếp tục đề xuất Cục CTĐP và Bộ Công Thương phê duyệt cho Trung tâm  được thực hiện đề án KCQG điểm đối với ngành Dệt May trong 2 năm tiếp theo (2019-2020). Đồng thời để tiếp tục nâng cao hiệu quả của đề án KCQG điểm đối với các ngành hàng có thế mạnh của khu vực, Trung tâm đã khảo sát, xây dựng 02 đề án KCQG điểm giai đoạn 2019-2020 đối với ngành Cơ khí và Chế biến nông sản (đây cũng là 2 ngành có thế mạnh phát triển của khu vực) trên địa bàn các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

Tiếp nối những kết quả và hiệu quả triển khai các đề án điểm mang lại, năm 2021 Trung tâm 1 tiếp tục xây dựng và đề xuất Cục CTĐP giao triển khai các đề án điểm giai đoạn 2021-2023 nhằm hỗ trợ các cơ sở CNNT trong các ngành Cơ khí, Dệt May, Gỗ tre nứa.

Qua 05 năm triển khai thực hiện đề án KCQG điểm đối với các ngành Dệt May, Cơ khí và Gỗ tre nứa trên địa bàn các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc, việc tổng kết đánh giá những mặt được, các tồn tại hạn chế của việc triển khai các đề án điểm của Trung tâm nói riêng và của cả nước nối chung; từ đó đề ra những định hướng và giải pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn nữa các đề án điểm trong giai đoạn tiếp theo, từ đó báo cáo, đánh giá và đề xuất Chính phủ phê duyệt chương trình khuyến công giai đoạn tiếp theo.

thucdaydet1 

Ảnh Hội thảo đánh giá thực trạng và các giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển ngành dệt may do Trung tâm 1 thực hiện

thucdaydet2

Ảnh Hội thảo đánh giá thực trạng và các giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển ngành Cơ khí do Trung tâm 1 thực hiện

Trung tâm 1 đã thực hiện triển khai trong giai đoạn 2021-2023 với số đề án Khuyến công quốc gia điểm là: 03 đề án; Tổng kinh phí thực hiện: 232.908 triệu đồng (tăng 28,01 % so với tổng kinh phí thực hiện các đề án khuyến công điểm trong giai đoạn 2018-2020); Tổng số cơ sở CNTT được hỗ trợ từ các đề án điểm: 145 cơ sở (chiếm 26,7% trên tổng số 236 cơ sở được hỗ trợ trong giai đoạn 2021-2023 và nhiều hơn 82 cơ sở so với giai đoạn 2018-2020): số cơ sở CNNT được hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật: 07 cơ sở (ít hơn 02 cơ sở so với giai đoạn 2018-2020); số cơ sở CNNT được hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến: 128 cơ sở (tăng 76 cơ sở so với giai đoạn 2018-2020); Số cơ sở CNNT được hỗ trợ thuê tư vấn trợ giúp các cơ sở CNNT nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh: 04 cơ sở; số cơ sở CNNT được hỗ trợ đầu tư phòng trưng bày để giới thiệu, quảng bá sản phẩm được công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực: 06 cơ sở; 05 loại hình (Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến; Tổ chức các hội nghị, hội thảo; Hỗ trợ đầu tư phòng trưng bày để giới thiệu, quảng bá sản phẩm được công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực; Hỗ trợ thuê tư vấn trợ giúp các cơ sở CNNT nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh); địa bàn triển khai: 13/28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc, bao gồm: Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam, Hòa Bình, Hải Dương, Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái, Thái Bình, Cao Bằng.

Các đề án điểm do Trung tâm 1 triển khai đã đảm bảo đúng các tiêu chí của đề án điểm về quy mô kinh phí, nội dung, địa bàn triển khai và thời gian thực hiện được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về Khuyến công; đã có sự tăng trưởng rõ rệt cả về số lượng, chất lượng và hiệu quả so với việc thực hiện các đề án riêng rẽ đối với các ngành Dệt May, Cơ khí và Chế biến lâm sản (Gỗ, tre nứa) trên địa bàn các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong giai đoạn 2018-2020.

Thông qua việc triển khai các đề án điểm đã hỗ trợ cho cơ sở CNNT về kinh phí đầu tư mua sắm máy móc thiết bị, công nghệ mới phục vụ sản xuất; các cơ sở CNNT trên địa bàn có được các cơ hội giao thương trao đổi hàng hóa; học tập kinh nghiệm trong quản lý điều hành sản xuất và trong xúc tiến tiêu thụ sản phẩm; Thông qua đề án điểm giúp các địa phương phát huy hơn nữa các thế mạnh trong sản xuất CN-TTCN góp phần gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu về lao động, việc làm và thu nhập của người dân ở các vùng nông thôn trên địa bàn các tỉnh; Thông qua việc triển khai đề án điểm giúp Trung tâm 1 và Trung tâm Khuyến công các tỉnh tăng cường việc chia sẻ kinh nghiệm, chia sẻ thông tin, tạo các mối liên kết vùng trong hoạt động Khuyến công; nâng cao vai trò đối với các cơ sở CNNT trên địa bàn; đồng thời khẳng định, nâng cao vai trò, vị trí là Trung tâm Khuyến công vùng.

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện các đề án Khuyến công quốc gia điểm do Trung tâm 1 thực hiện trong giai đoạn 2021-2023. Ngày 26/12/2023 tại thành phố Nam Định, Trung tâm 1 đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các đề án Khuyến công quốc gia điểm giai đoạn 2021-2023 do Trung tâm 1 thực hiện. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Cục, đại diện các đơn vị thuộc Cục CTĐP; đại diện Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công một số tỉnh, thành phố; đại diện một số đơn vị cung cấp thiết bị và các đơn vị tư vấn chuyên ngành; đại diện một số cơ sở CNNT; các chuyên gia tư vấn; đơn vị đào tạo; các cơ quan báo chí, truyền thông …

thucdaydet3

Ảnh Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các đề án Khuyến công quốc gia điểm giai đoạn 2021-2023 do Trung tâm 1 thực hiện

Hội nghị đã tổng kết đánh giá những mặt được, các tồn tại hạn chế của việc triển khai các đề án điểm của Trung tâm 1 nói riêng và của cả nước nói chung; từ đó đề ra những định hướng và giải pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn nữa các đề án điểm trong giai đoạn tới.

thucdaydet4

Ông Phan Minh Tuyến – Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Hòa Bình

thucdaydet5
Ông Lê Huy Điệp – Giám đốc Công ty TNHH Cơ khí Quyết Tiến đại diện cho cơ sở CNNT phát biểu tại Hội nghị

Thông qua Hội nghị đại diện các Trung tâm Khuyến công kiến nghị với Cục CTĐP và các cơ quan ban ngành tiếp tục triển khai thực hiện đề án khuyển công điểm trong những năm tiếp theo và quan tâm bộ máy các Trung tâm Khuyến công; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ khuyến công chuyên nghiệp, tinh thông.

Ghi nhận ý kiến tham luận của đại diện các đơn vị và ý kiến đóng góp của các Trung tâm Khuyến công tại hội nghị. Ông Ngô Quang Trung – Cục trưởng Cục CTĐP đánh giá cao ý kiến đóng góp của các địa biểu và ông cũng định hướng trong những năm tới việc triển khai đề án điểm sẽ tiếp tục thực hiện và sẽ triển khai các nội dung khác của đề án KCQG điểm.

Nguyễn Bền – IPC1

Ảnh: Văn Đốc