06/01/2023

Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2023

Chiều ngày 05 tháng 01 năm 2023, Đảng bộ Cục Công Thương địa phương (Cục CTĐP) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2023. Đến dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Xuân Văn, Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Bộ Công Thương, cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Cục CTĐP. Đồng chí Ngô Quang Trung, Bí thư Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Toàn Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy Cục CTĐP,  chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Ngô Quang Trung, Bí thư Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Toàn Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy Cục CTĐP trù trì Hội nghị

Hội nghị được nghe đồng chí Nguyễn Toàn Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy Cục CTĐP trình bày dự thảo báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2023. Theo báo cáo, năm 2022, công tác lãnh đạo, điều hành của BCH Đảng bộ Cục CTĐP đã tập trung, thống nhất cao, bám sát nhiệm vụ của ngành, lãnh đạo thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và các nhiệm vụ chính trị được Bộ Công Thương giao, cụ thể:

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức

Đảng ủy Cục đã tập trung quán triệt triển khai, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận do cấp ủy cấp trên gửi đến; đặc biệt là các quy định mới của Đảng; Về tham gia học tập Nghị quyết Trung ương khóa XIII do Đảng ủy Bộ tổ chức, ngoài thành phần theo quy định, Đảng ủy còn cử nhiều đảng viên, viên chức liên quan tham gia học tập; Triển khai phổ biến, quán triệt việc học tập chuyên đề năm 2022 đến các chi bộ, đảng viên, yêu cầu đảng viên xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong quá trình công tác, sinh hoạt hàng ngày; Xây dựng kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Toàn cảnh Hội nghị

Công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng

Từ ngày 29/8 đến ngày 05/9/2022 toàn bộ 6/6 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục CTĐP đã tiến hành xong công tác tổ chức đại hội, mỗi chi bộ tiến hành đại hội không quá 01 ngày. Tổng số Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên được bầu của 06 chi bộ là 13 đồng chí. Trong đó: 06 đồng chí Bí thư, 05 đồng chí Phó Bí thư và 01 đồng chí là cấp ủy viên; tái cử là 09 đồng chí, tham gia bầu lần đầu là 04 đồng chí. Ngay sau khi kết thúc việc tổ chức đại hội, các chi bộ đã hoàn thiện hồ sơ đại hội gửi Đảng ủy Cục đảm bảo thời gian theo quy định. Căn cứ vào hồ sơ của các chi bộ, Đảng ủy Cục CTĐP đã ban hành Quyết định chuẩn y Bí thư, Phó Bí thư, chi ủy viên các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2023.

Nhìn chung, công tác tổ chức đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 thực hiện đảm bảo kế hoạch đề ra, công tác chuẩn bị nội dung, sơ sở vật chất có sự đầu tư kỹ lưỡng, quy trình thực hiện đảm bảo nguyên tắc dân chủ nhất là trong việc bầu cử cấp ủy khóa mới đảm bảo số lượng, chất lượng; trình độ học vấn, chuyên môn, chính trị, có cơ cấu hợp lý, đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết nhiệm kỳ 2022-2025.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

Đảng ủy Cục CTĐP đã xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, trong đó tập trung vào lãnh đạo Uỷ ban Kiểm tra, các chi bộ trực thuộc tiếp tục triển khai  thực hiện nghiêm Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng và Uỷ ban Kiểm tra cấp trên. Chỉ đạo Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 và lập kế hoạch kiểm tra 01 chi bộ và giám sát 01 chi bộ trực thuộc. Để tăng cường sự Lãnh đạo của Đảng trong công tác kiểm tra, giám sát, quản lý đảng viên; Đảng ủy Cục đã tổ chức phổ biến, quán triệt trong toàn Đảng bộ Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; đồng thời giao Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong việc chấp hành, thực hiện Quy định, Chỉ thị nói trên trong toàn Đảng bộ.

Công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể

Năm 2022, công tác dân vận của Đảng ủy Cục CTĐP tiếp tục có sự thay đổi về nhận thức và phương pháp hoạt động theo hướng sát cơ sở, chủ động tích cực trong công tác tham mưu. Cấp ủy, chi bộ và các tổ chức quần chúng trong Cục đã khẳng định được vai trò, vị trí của mình, cùng với Đảng ủy, Lãnh đạo Cục tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tập trung triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị của Cục, không ngừng chăm lo, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức Cục, các phong trào thi đua luôn được duy trì và phát triển; quan tâm mở rộng dân chủ, giải quyết kịp thời những đề nghị chính đáng của cán bộ, công chức. Toàn cơ quan Cục đã thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, cải cách thủ tục hành chính góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2022 được Bộ Công Thương giao.

Hội nghị đã nhận được các ý kiến tham luận đóng góp với các nội dung Chi bộ lãnh đạo việc học tập và triển khai Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính về “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; Chi bộ lãnh đạo thực hiện tốt việc giáo dục chính trị, tư tưởng và quản lý, giáo dục đảng viên; thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong đó có nội dung sinh hoạt chuyên đề. Đảng ủy, UBKT Đảng ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

Đồng chí Ngô Quang Trung, Bí thư Đảng ủy kết luận Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Cục CTĐP biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Cục đã đạt được trong năm 2022, đồng thời yêu cầu, trong thời gian tới, Đảng ủy Cục lãnh đạo các Chi bộ chú trọng đổi mới phương pháp chỉ đạo, điều hành đến từng đảng viên; nâng cao chất lượng và hiệu quả các buổi sinh hoạt, sinh hoạt chuyên đề; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; tập trung giữ gìn đoàn kết nội bộ xây dựng cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh. Tập trung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Bộ Công Thương giao./.

Tin Ngọc Sơn

Ảnh Văn Đốc