15/07/2022

Hội nghị Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của Đảng bộ Cục Công Thương địa phương – Bộ Công Thương

Ngày 13 tháng 7 năm 2022, Đảng bộ Cục Công Thương địa phương (Cục CTĐP) tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tại 3 điểm cầu là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Nam Định. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Ngô Quang Trung, Bí thư Đảng ủy cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Cục CTĐP.

soketdang

Hội nghị được nghe đồng chí Nguyễn Toàn Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy Cục CTĐP, trình bày báo cáo Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Trong 6 tháng đầu năm 2022, do dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các cơ sở CNNT. Toàn hệ thống khuyến công từ Trung ương đến địa phương đã kịp thời triển khai các văn bản của Đảng, Chính phủ, bám sát diễn biến tình hình của cơ sở CNNT, rà soát đánh giá tính cấp thiết, chủ động báo cáo cấp có thẩm quyền tạo điều kiện tốt nhất hỗ trợ các cơ sở CNNT giải quyết khó khăn, phát triển sản xuất, kinh doanh trong điều kiện mới. Bên cạnh đó, Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc tập trung triển khai tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy khối; Đảng ủy Bộ Công Thương; lãnh đạo cấp ủy các cấp thường xuyên quán triệt tới cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị các chủ trương, đường lối, chính sách mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Đảng bộ cấp trên. Đảng viên các chi bộ thuộc Đảng bộ luôn chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy và lãnh đạo đơn vị đề xuất nhiều sáng kiến, giải pháp giúp Đảng ủy, Lãnh đạo Cục hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong 6 tháng đầu năm 2022

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, Đảng ủy Cục xác định cần tiếp tục lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn; thực hiện các nhiệm vụ đề ra theo kế hoạch về công tác tổ chức; công tác cán bộ; lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tham gia xây dựng, bảo vệ, giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước gắn với nhiệm vụ chính trị của Cục. Về công tác xây dựng Đảng, Đảng uỷ Cục chỉ đạo các chi bộ tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2022-2025 trong toàn Đảng bộ Cục; lãnh đạo đảng viên, quần chúng chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Quy chế làm việc của cơ quan. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Giữ vững đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt công tác dân chủ ở cơ sở. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để đảng viên, công chức, viên chức được học tập kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng kịp với yêu cầu nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt công tác phê bình và tự phê bình, giúp các đảng viên luôn nêu cao tinh thần tự giác, chủ động triển khai nhiệm vụ chính trị được giao.

Hội nghị còn được nghe các báo cáo tham luận, nội dung các tham luận tập trung đánh giá những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022; những hạn chế và nguyên nhân hạn chế, từ đó đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng ủy trong 6 tháng cuối năm.

Đánh giá chung về công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2022, đồng chí Ngô Quang Trung, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các đồng chí đảng viên thuộc các chi bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng chí chỉ đạo, trong 6 tháng cuối năm 2022 Đảng bộ Cục CTĐP sẽ tiếp tục cụ thể hóa các nhiệm vụ chính trị vào các hoạt động chuyên môn; xây dựng Đảng bộ đoàn kết, đồng thuận, trong sạch, vững mạnh. Tập trung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Bộ Công Thương giao./.

                                                                                          Tin Ngọc Sơn

                                                                                          Ảnh Văn Đốc