03/08/2019

Hội nghị “Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, Triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019” của Chi bộ Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1.

Ngày 02/8/2019, tại Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 (Trung tâm) đã diễn ra Hội nghị “Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và Triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Nguyễn Toàn Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy Cục Công Thương địa phương, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm đã chủ trì Hội nghị.
Nhằm đánh giá kết quả Lãnh đạo của Chi bộ 6 tháng đầu năm trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Kết quả tổ chức quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Trung tâm lần thứ IV nhiệm kỳ 2017 – 2020 cũng như Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; đồng thời, trên cơ sở đó tập trung phân tích, thảo luận những mặt làm được và chưa làm được để tìm hiểu nguyên nhân và đề ra những giải pháp khắc phục cho công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2019.
Đồng chí: Đặng Quang Thiện, Phó Bí thư Chi bộ đọc Báo cáo Sơ kết
Thay mặt Chi bộ, đồng chí Đặng Quang Thiện, Phó Bí thư Chi bộ trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và Triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Báo cáo đã nêu rõ những kết quả nổi bật trong Lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ Trung tâm trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị theo lĩnh vực được giao, triển khai xây dựng các chương trình hành động, công tác phối hợp giữa Cấp ủy và Lãnh đạo đơn vị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm; Các công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; Công tác tổ chức, cán bộ; Công tác kiểm tra, giám sát; Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể chính trị,…Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục trong thời gian 6 tháng cuối năm 2019.
Nhìn chung, đảng viên trong Chi bộ đều nhận thức đúng đắn trước những diễn biến phức tạp trong nước và quốc tế, không có biểu hiện dao động, luôn tin tưởng vào chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, lập trường chính trị, tư tưởng vững vàng, đoàn kết nội bộ tốt; thực hiện nghiêm quy định về những Điều đảng viên không được làm, tiên phong gương mẫu thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, tham gia sinh hoạt Đảng tại nơi cư trú, thường xuyên giữ mối liên hệ với Chi ủy, Đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc Trung tâm trong điều hành hoạt động của Trung tâm hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong 6 tháng vừa qua.
Đồng chí: Nguyễn Toàn Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy Cục phát biểu
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Toàn Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy Cục Công Thương địa phương, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm nhấn mạnh trong 6 tháng cuối năm 2019, Chi bộ tiếp tục tập trung Lãnh đạo Trung tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Bộ trưởng giao cho trong năm 2019 như trong Quyết định số 4796/QĐ-BCT ngày 24/12/2018 của Bộ trưởng về việc giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia và các Quyết định của Cục trưởng Cục Công Thương địa phương về việc giao nhiệm vụ triển khai các đề án khuyến công quốc gia 2019.
Đối với công tác xây dựng Đảng, Chi bộ Trung tâm kịp thời triển khai, tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên cho toàn bộ Đảng viên trong Chi bộ; làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo các các Đơn vị trực thuộc Trung tâm trong việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; củng cố và duy trì mối quan hệ đoàn kết nội bộ trong Chi bộ, lãnh đạo các đơn vị trong việc bảo vệ chính trị nội bộ, giữ gìn trật tự, an toàn trong cơ quan; Thực hiện đúng kế hoạch, đảm bảo nhiệm vụ kiểm tra giám sát thường xuyên trong Chi bộ; Định hướng chỉ đạo các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên thường xuyên tổ chức sinh hoạt; tạo mọi điều kiện để các tổ chức hoạt động có hiệu quả, đúng nguyên tắc; phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể.
Tại Hội nghị này, Chi bộ cũng đã tiến hành họp định kỳ tháng 8 năm 2019. Trong đó đã tập trung bàn và thống nhất về một số công tác như tổ chức tốt chuỗi sự kiện ở Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long Hà Nội, tiến hành kiểm tra giám sát trong 6 tháng cuối năm theo kế hoạch và một số nhiệm vụ trọng tâm khác của
 Tin: Ngọc Sơn
 Ảnh Văn Đốc