25/06/2021

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị; căn cứ Kế hoạch số 09-KH/BTGTW ngày 18/3/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Kế hoạch số 19-KH/ĐUK ngày 06/4/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Kế hoạch số 09-KH/ĐUB ngày 22/4/2021 của Đảng ủy Bộ Công Thương về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ III. Sáng ngày 22/6/2021 Chi bộ Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hội nghị được thực hiện trong điều kiện đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tham dự Hội nghị có tất cả các đồng chí cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động toàn Trung tâm.

Dự và phát biểu khai mạc đồng chí Nguyễn Toàn Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy Cục Công Thương địa phương, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm nhấn mạnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta diễn ra ngay vào những ngày đầu năm 2021. Đại hội đại biểu toàn quốc XIII của Đảng đã thông qua và quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030. Ý nghĩa của Chiến lược phát triển kinh tế -xã hội 10 năm lần này là việc xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045. Đây là những dấu mốc rất quan trọng, năm 2030 – kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng; năm 2045 – kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là điểm mới có ý nghĩa rất quan trọng của Đại hội, qua lần sinh hoạt này, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Công Thương được phổ biến, quán triệt đến từng cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động toàn Trung tâm nhằm tạo sự đồng thuận, ra sức thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối, Nghị quyết Đại hội III của Đảng bộ Bộ nhằm giúp mỗi đảng viên, cán bộ, viên chức và người lao động trong toàn Trung tâm nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XIII của Đảng bộ Khối, Đại hội III của Đảng bộ Bộ và các nhiệm vụ, giải pháp trong các văn kiện Đại hội.

Từ đó, thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết, tạo sự thống nhất, đồng thuận về ý chí và hành động trong toàn Trung tâm; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động trong toàn Trung tâm phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XIII của Đảng bộ Khối và Đại hội III của Đảng bộ Bộ.

Hội nghị diễn ra trong 01 ngày 22/6/2021 học tập trung tại Hội trường, theo chương trình của Chi ủy Trung tâm đề ra, gồm 3 chuyên đề: Do đồng chí Nguyễn Toàn Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy Cục Công Thương địa phương trình bày:

  1. Chuyên đề thứ nhất Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: Báo cáo viên truyền đạt những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng gồm: Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030; Báo cáo kết quả đánh giá thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 -2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.
  2. Chuyên đề thứ hai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối: Báo cáo viên truyền đạt mục tiêu, các nhiệm vụ và giải pháp xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong sạch, vững mạnh nhiệm kỳ 2020 – 2025.
  3. Chuyên đề thứ ba Nghị quyết Đại hội III của Đảng bộ Bộ: Báo cáo viên truyền đạt mục tiêu, các nhiệm vụ và giải pháp xây dựng Đảng bộ Bộ Công Thương trong sạch, vững mạnh nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Sau đó, đến phần giải đáp, kết luận Hội nghị của Ban Tổ chức.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Toàn Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy Cục Công Thương địa phương, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm đánh giá cao tinh thần học tập, quán triệt nghiêm túc của các cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động. Để việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đạt kết quả cao, đồng chí yêu cầu các cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động cần nhận thức sâu sắc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên và phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ, triển khai cho cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động viết bài thu hoạch Nghị quyết. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng và cả hệ thống chính trị, để mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng./.

Tin Ngọc Sơn