17/02/2017

Hỗ trợ dự án ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường

Các dự án triển khai ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường được nhà nước bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế hoặc Bằng độc quyền giải pháp hữu ích được hỗ trợ 10% tổng vốn đầu tư thiết bị triển khai ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường của Dự án theo báo cáo quyết toán của Chủ đầu tư được phê duyệt.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 12/2017/TT-BTC hướng dẫn trình tự, thủ tục hỗ trợ vốn đầu tư thiết bị của các dự án triển khai ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường được nhà nước bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế hoặc Bằng độc quyền giải pháp hữu ích được quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường.

Đối tượng được hỗ trợ vốn là chủ đầu tư Dự án.

Dự án đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau thì được hỗ trợ vốn: Dự án hoạt động theo quy định tại Nghị định 19/2015/NĐ-CP; dự án được lập, thẩm định, phê duyệt hoặc cấp Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư (GCNĐKĐT) đối với các trường hợp phải cấp GCNĐKĐT theo đúng quy định của pháp luật; dự án đã hoàn thành, nghiệm thu, quyết toán; dự án đã kết thúc thời gian chạy thử và đủ điều kiện vận hành bình thường.

Mức vốn hỗ trợ bằng 10% tổng vốn đầu tư thiết bị triển khai ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường của Dự án theo báo cáo quyết toán của Chủ đầu tư được phê duyệt sau khi đã được kiểm toán bởi một công ty kiểm toán độc lập hoạt động theo pháp luật của Việt Nam.

Cơ quan hỗ trợ vốn là Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam (BVMTVN) trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thông tư cũng quy định về nguồn vốn hỗ trợ, cụ thể ngân sách nhà nước chi sự nghiệp môi trường cấp bù kinh phí tài trợ cho các dự án, nhiệm vụ bảo vệ môi trường đã thực hiện hàng năm theo quy định tại Quyết định số 78/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ BVMTVN và quy định tại Thông tư số 132/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Quỹ BVMTVN.

Dự án được hỗ trợ vốn sau đầu tư một lần, không phải hoàn trả.

Theo Chinhphu.vn