15/10/2021

Hiệu quả từ việc hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất tại các cơ sở CNNT

Thực hiện đề án KCQG điểm năm 2021 “Hỗ trợ phát triển sản xuất, chế biến các sản phẩm từ gỗ, tre nứa trên địa bàn một số tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc giai đoạn 2021-2023”, trong tháng 7 năm 2021, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 (Trung tâm 1) đã phối hợp với Trung tâm Khuyến công các tỉnh, các đơn vị liên quan và các cơ sở CNNT tổ chức nghiệm thu các nội dung Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất.

Đến thời điểm hiện nay sau 3 tháng triển khai thực hiện, cán bộ quản lý đề án của Trung tâm 1 đã phối hợp với cán bộ của Trung tâm Khuyến công các tỉnh thực hiện công tác đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của các đơn vị được thụ hưởng kinh phí KCQG. Qua công tác kiểm tra, đánh giá tại các cơ sở có thể thấy hoạt động sản xuất của các cơ sở CNNT trong lĩnh vực chế biến các sản phẩm từ gỗ, tre nứa vẫn diễn ra bình thường, ít bị tác động của dịch Covid-19 tại địa phương. Việc đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến đưa vào sản xuất đã giúp các cơ sở CNNT cải tiến quy trình sản xuất qua đó tăng năng suất lao động, giảm giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

csnt1 csnt2

Hoạt động sản xuất kinh doanh tại các cơ sở CNNT

Các đơn vị cho biết, sự hỗ trợ kinh phí rất kịp thời từ nguồn kinh phí KCQG dù không lớn nhưng đã giúp cho các đơn vị chủ động về nguồn tài chính đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh không bị gián đoạn trong thời điểm khó khăn do ảnh dưởng của dịch Covid-19 vừa qua. Qua đó có thể thấy việc triển khai đề án KCQG điểm năm 2021 “Hỗ trợ phát triển sản xuất, chế biến các sản phẩm từ gỗ, tre nứa trên địa bàn một số tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc giai đoạn 2021-2023” đã và đang đem lại hiệu quả rất tích cực đối với hoạt động sản xuất của các cơ sở CNNT hiện nay.

Thực hiện: Việt Thái – IPC1