17/05/2022

Hải Phòng: Xây dựng, đăng ký kế hoạch khuyến công năm 2023 theo hướng có trọng tâm, trọng điểm

Những năm gần đây, Chương trình khuyến công đã kịp thời hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) khắc phục khó khăn, duy trì và phát triển sản xuất trước tác động của dịch bệnh Covid-19 đến nền kinh tế. Nhiều đề án hỗ trợ máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất đã được thực hiện giúp doanh nghiệp phát triển bền vững, đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực cho phát triển công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

haiphongkc231

Công ty TNHH Cơ khí Đúc Thành Phương xây dựng mô hình trình diễn trong sản xuất đúc kim loại

Bên cạnh việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ khuyến công năm 2022, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hải Phòng (Trung tâm) cũng khẩn trương xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2023. Để nhiệm vụ này sát với yêu cầu thực tế, tăng cường hiệu quả công tác khuyến công của thành phố rất cần đội ngũ cán bộ phụ trách công tác khuyến công tại các huyện trên địa bàn thành phố và các tổ chức dịch vụ khuyến công phải bám sát thực tế của từng địa bàn huyện, nghiên cứu xây dựng, đăng ký kế hoạch khuyến công năm 2023 theo hướng có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với tiềm năng, lợi thế của thành phố.

 Theo đó, Trung tâm sẽ tập trung vào các nội dung sau: Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; Hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng máy móc thiết bị, công nghệ tiên tiến, tự động hóa, công nghệ 4.0 vào các khâu sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp; Khuyến khích chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ, sản xuất sạch hơn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, bảo vệ môi trường, hướng đến mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển bền vững. Ưu tiên xây dựng các mô hình về chế biến nông lâm thủy sản, mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất công nghiệp, mô hình sản xuất theo hướng tuần hoàn, mô hình phát triển sản xuất để giảm nghèo bền vững cho các đối tượng, xây dựng các đề án đối với các cơ sở CNNT (trong đó ưu tiên đối với doanh nghiệp, HTX có các sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP theo chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn thành phố)…;

 Giai đoạn tới đây, để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động khuyến công, Sở Công Thương tiếp tục chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện trên địa bàn thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động khuyến công. Tổ chức quán triệt sâu sắc vị trí, vai trò của công tác khuyến công trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách pháp luật về khuyến công của Trung ương và thành phố đã ban hành.

 Hướng dẫn, chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, Ủy ban nhân dân các huyện và các tổ chức dịch vụ khuyến công xây dựng và triển khai thực hiện đề án khuyến công quốc gia và địa phương hàng năm có chất lượng, hiệu quả. Đảm bảo huy động và phát huy tối đa nguồn lực, năng lực hiện có của các cơ sở CNNT.

 Tăng cường công tác tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ làm công tác khuyến công theo hướng chuyên nghiệp, phù hợp với tình hình mới. Đồng thời, dịnh kỳ đánh giá kết quả thực hiện, đề xuất các giải pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch khuyến công, báo cáo UBND thành phố và Bộ Công Thương theo quy định.

Nguồn: http://www.congnghieptieudung.vn/