06/11/2020

Hải Phòng: Kết quả thực hiện Chương trình Khuyến công giai đoạn 20216-2020

Thực hiện chỉ đạo của của UBND thành phố theo Quyết định số 459/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 về Chương trình Khuyến công thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016-2020, hoạt động khuyến công đã đạt được những thành quả đáng ghi nhận, khẳng định được vai trò, tầm quan trọng trong khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn (CNNT).

kconghp1

Cụ thể, giai đoạn 2016-2020, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp đã hướng dẫn đơn vị thực hiện và trực tiếp triển khai 65 đề án khuyến công (46 đề án khuyến công địa phương và 19 đề án khuyến công quốc gia) với tổng kinh phí thực hiện là: 41.306,53triệu đồng, trong đó kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ 12.578,48 triệu đồng (ngân sách Trung ương 7.898,47 triệu đồng, ngân sách thành phố 4.680,01 triệu đồng); các tổ chức, cá nhân tham gia và thụ hưởng đã huy động, đầu tư tham gia Chương trình là 28.728,05 triệu đồng. Trong đó:

  • Triển khai thực hiện 03 đề án hỗ trợ đào tạo nghề may công nghiệp, may mũ giầy; nâng cao tay nghề móc chỉ cho 610 lao động với tổng kinh phí thực hiện 735,5 triệu đồng.
  • Hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý cho cơ sở CNNT triển khai thực hiện 06 đề án tập huấn khởi sự doanh nghiệp CNNT, nâng cao nhận thức và năng lực quản lý về sở hữu công nghiệp, tham quan khảo sát học tập kinh nghiệm…) với 716 lượt người tham gia trên địa bàn các huyện,tổng kinh phí thực hiện là 474,44 triệu đồng từ nguồn kinh phí khuyến công thành phố.
  • Triển khai thực hiện 14 đề án về hỗ trợ cung cấp thông tin các chính sách phát triển công nghiệp, khuyến công: Xuất bản Bản tin Công Thương 450 cuốn/kỳ, 4 kỳ/năm; duy trì hoạt động Trang thông tin điện tử tổng hợp Khuyến công Hải Phòng, tờ gấp khuyến công… Tổng kinh phí thực hiện là 1.188,56 triệu đồng từ nguồn kinh phí khuyến công thành phố.
  • Thực hiện 21 đề án về hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và tiến bộ khoa học kỹ thuật với tổng kinh phí là 31.742,18 triệu đồng (kinh phí khuyến công hỗ trợ 5.760 triệu đồng, kinh phí đóng góp thu hút được 25.982,18 triệu đồng).

Ngoài ra, Trung tâm Khuyến công còn thực hiện 12 đề án với tổng kinh phí thực hiện là 6.349 triệu đồng, trong đó kinh phí khuyến công là 3.810,7 triệu đồng, kinh phí đóng góp của các tổ chức, cá nhân tham gia là 2.538,3 triệu đồng.

Triển khai thực hiện 03 đề án hỗ trợ tư vấn, trợ giúp cơ sở CNNT (tổ chức hội nghị tư vấn khuyến công, hỗ trợ thuê tư vấn thiết kế và in tem nhãn, hỗ trợ trong lĩnh vực marketing online…) tổng kinh phí là 367,55 triệu đồng (kinh phí khuyến công thành phố hỗ trợ 160 triệu đồng, kinh phí đóng góp của các cơ sở tham gia thực hiện đề án là 207,55 triệu đồng).

Thực hiện 05 đề án về hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến công: Tập huấn chính sách phát triển CNNT và hoạt động nghiệp vụ khuyến công, tổ chức khảo sát, học tập kinh nghiệm khuyến khích hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp và làng nghề, tập huấn chuyên môn, bồi dưỡng nghiệp vụ khuyến công, tổng kết chương trình khuyến công thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016-2020, xây dựng Chương trình khuyến công thành phố giai đoạn 2021-2025…Với tổng kinh phí thực hiện là 239,3 triệu đồng.

Có thể nói, Chương trình khuyến công thành phố giai đoạn 2016-2020 đã mang lại hiệu quả tích cực cho các đơn vị sản xuất kinh doanh, góp phần tăng năng suất lao động, giải phóng sức lao động thủ công, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường, rút ngắn chu kỳ sản xuất. Để Chương trình khuyến công không bị gián đoạn và phát huy những kết quả đạt được, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp thành phố Hải Phòng đã khẩn trương xây dựng kế hoạch cho Chương trình Khuyến công thành phố giai đoạn 2021-2025. Với mục tiêu huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, tạo động lực mới thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, góp phần xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa.

Nguồn: http://www.congnghieptieudung.vn/