17/07/2020

Hà Tĩnh: Kinh phí khuyến công địa phương cho năm 2020 là hơn 2.080 triệu đồng

Hà Tĩnh đã phê duyệt tổng kinh phí khuyến công địa phương cho năm 2020 là 2.080 triệu đồng. Nguồn kinh phí này dùng để hỗ trợ thực hiện các đề án khuyến công trên địa bàn.

hatinhkphi
Sản phẩm chủ lực của Hà Tĩnh tham dự các triển lãm, hội chợ lớn, nhận được sự quan tâm của nhiều đối tác, khách hàng.
Hà Tĩnh đã phê duyệt tổng kinh phí khuyến công địa phương cho năm 2020 là 2.080 triệu đồng. Nguồn kinh phí này dùng để hỗ trợ thực hiện các đề án khuyến công trên địa bàn. Đó là: Tổ chức 01lớp tập huấn xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn gắn với phổ biến cơ chế chính sách mới về phát triển công nghiệp; Hỗ trợ xây dựng và đăng ký nhãn hiệu cho 02 sản phẩm; Hỗ trợ tham gia tổ chức bình chọn bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực; hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia hội chợ, triển lãm; Tổ chức thiết kế và in ấn tem nhãn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu đạt giải các cấp năm 2018-2019;  Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến, dây chuyền công nghệ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và chi hỗ trợ triển khai áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp cho các cơ sở theo khoản b điểm 2 điều 12 Nghị quyết số 86/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh, trong đó ưu tiên hỗ trợ các cơ sở thực hiện xây dựng mô hình CNNT điển hình theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại VB số 606/UBND-KT1 ngày 07/02/2020 và Thông báo số 120/TB-UBND ngày 01/4/2020 của UBND tỉnh về mô hình phát triển công nghiệp nông thôn điển hình và nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công.

UBND tỉnh Hà Tĩnh đã giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh; tham mưu UBND tỉnh phê duyệt các đề án khuyến công đảm bảo theo đúng mục đích, yêu cầu đề ra; Chủ trì phân bổ dự toán kinh phí cho các đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch khuyến công địa phương năm 2020; Phối hợp với các sở ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã kiểm tra định kỳ, đột xuất, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu Kế hoạch đề ra, đảm bảo việc quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả…