04/08/2017

Hà Nội hỗ trợ 3 tỷ đồng xây dựng thương hiệu làng nghề năm 2017

Vừa qua, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội- Nguyễn Văn Sửu- ký ban hành Kế hoạch số 180/KH-UBND triển khai “Hỗ trợ xây dựng thương hiệu làng nghề” năm 2017.
Theo kế hoạch, nội dung hỗ trợ gồm đào tạo, tập huấn kiến thức về xây dựng và quảng bá thương hiệu. Đặt tên thương hiệu, thiết kế biểu tượng và hệ thống các dấu hiệu nhận diện thương hiệu cho các làng nghề. Tư vấn chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu cho làng nghề. Điều kiện được hỗ trợ gồm các làng nghề đã được UBND thành phố quyết định công nhận danh hiệu làng nghề và được UBND các quận, huyện, thị xã gửi văn bản đăng ký tham gia Chương trình Hỗ trợ xây dựng thương hiệu làng nghề Hà Nội từ nguồn ngân sách thành phố.
Tổng dự toán kinh phí triển khai hỗ trợ xây dựng thương hiệu làng nghề năm 2017 là 3 tỷ đồng. Nguồn kinh phí được trích từ Chương trình xúc tiến thương mại thành phố năm 2017 giao Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch thành phố theo Quyết định số 2833/QĐ-UBND ngày 17/5/2017 của UBND thành phố về việc phân bổ kinh phí Chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch thành phố năm 2017.
UBND thành phố giao Sở Công Thương Hà Nội chủ trì triển khai thực hiện kế hoạch; thẩm định danh sách làng nghề, nội dung, định mức kinh phí hỗ trợ cho từng làng nghề trình UBND thành phố phê duyệt. Chủ trì trong việc ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ theo các nội dung hỗ trợ đã được phê duyệt giữa Sở Công Thương và Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch thành phố và đại diện làng nghề; chịu trách nhiệm chính về chất lượng, nội dung hỗ trợ phát triển thương hiệu làng nghề nêu trong kế hoạch…
UBND TP. Hà Nội giao Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch thành phố phối hợp với Sở Công Thương, UBND quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện kế hoạch. Phối hợp với Sở Công Thương, Sở Tài chính thẩm định danh sách làng nghề, nội dung, định mức kinh phí hỗ trợ cho từng làng nghề trình UBND thành phố phê duyệt; ký hợp đồng hỗ trợ xây dựng thương hiệu làng nghề giữa Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch thành phố với Sở Công Thương và đại diện làng nghề; hướng dẫn nghiệm thu và thanh lý hợp đồng; thanh, quyết toán kinh phí đúng mục đích, đúng đối tượng và quy định của pháp luật và thành phố.
                                                   Theo Báo Công Thương