Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Trung tâm:

a) Giám đốc Trung tâm;

b) Các Phó Giám đốc Trung tâm (không quá 03 Phó Giám đốc).

2. Bộ máy giúp việc Giám đốc, gồm:

2.1 Các Phòng chuyên môn, gồm 04 phòng:

a) Phòng Hành chính – Tổng hợp;

b) Phòng Tài chính – Kế toán;

c) Phòng Khuyến công;

d) Phòng Tư vấn phát triển công nghiệp