Cơ cấu tổ chức

1.Lãnh đạo Trung tâm

a) Giám đốc Trung tâm

b) Các Phó Giám đốc Trung tâm (02 Phó Giám đốc)

2.Bộ máy giúp việc Giám đốc, gồm:

a) Phòng Hành chính – Tổng hợp

b) Phòng Tài chính – Kế toán

c) Văn phòng đại diện tại Hà Nội

d) Phòng Khuyến công

e) Phòng Tư vấn phát triển công nghiệp

3.Mô hình tổ chức

Screenshot 65