06/10/2016

Gần 400 cụm công nghiệp được thành lập

Theo báo cáo của các Sở Công Thương, tổng số cụm công nghiệp (CCN) theo quy hoạch của các tỉnh, thành phố trong khu vực là 839 cụm với tổng diện tích quy hoạch là 22.811,9 ha. Hiện nay, đã có 391 CCN đã được thành lập với diện tích 11.669,4 ha. Trong đó có 86 CCN do doanh nghiệp làm chủ đầu tư, 129 CCN do Trung tâm Phát triển CCN làm chủ đầu tư, 176 CCN còn lại do UBND cấp huyện (ban quản lý dự án của huyện), xã hoặc đơn vị sự nghiệp khác làm chủ đầu tư.

Về tình hình đầu tư sản xuất kinh doanh và dịch vụ trong CCN: Hiện có 359 CCN đã đi vào hoạt động với tổng diện tích là 9.743,6 ha, thu hút được 7.656 dự án đầu tư sản xuất, tạo công ăn việc làm cho khoảng trên 335.000 lao động địa phương, đạt tỷ lệ lấp đầy bình quân 72,3%; các doanh nghiệp hoạt động trong các CCN chủ yếu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, số CCN có công trình xử lý nước thải theo đúng quy định còn có mức độ (45 CCN).

Xây dựng, thực hiện cơ chế, chính sách phát triển CCN: Đến nay, hầu hết các địa phương trong khu vực đã ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với CCN để phối hợp, phân công trách nhiệm giữa các cấp, ngành ở địa phương trong việc quản lý đối với các CCN trên địa bàn. Một số địa phương khác lồng ghép cơ chế hỗ trợ CCN trong các chính sách hỗ trợ chung của tỉnh.

Theo BaoCongthuong.com.vn