03/11/2021

Đẩy nhanh triển khai thực hiện kế hoạch khuyến công quốc gia

Nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành kế hoạch khuyến công quốc gia (KCQG) năm 2021, đồng thời chuẩn bị công tác thẩm định cấp Bộ các đề án/nhiệm vụ đăng ký kế hoạch KCQG năm 2022, Cục Công Thương địa phương (Cục CTĐP) ban hành văn bản số 794/CTĐP-QLKC gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành phố để chỉ đạo/thực hiện một số các nội dung, cụ thể như sau:

Về kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2021

daynhanhkh1Ngày 30 tháng 12 năm 2020, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3536/QĐ-BCT phê duyệt kế hoạch kinh phí KCQG năm 2021 với tổng kinh phí là 150.000 triệu đồng. Đến nay, Bộ Tài chính thống nhất phân bổ 55.641 triệu đồng để triển khai các đề án, nhiệm vụ KCQG thường xuyên, đề án mang tính cấp thiết, gắn với bối cảnh tình hình phòng chống dịch Covid-19. Thời gian qua, Cục CTĐP đã tích cực phối hợp  với các Vụ chức năng của Bộ Tài chính thực hiện rà soát kế hoạch, hoàn thiện hồ sơ để trình Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung dự toán kinh phí KCQG năm 2021. Tuy nhiên, ngày 26 tháng 10 năm 2021, Bộ Tài chính có văn bản số 12223/BTC-HCSN gửi Bộ Công Thương, thông báo tình hình cân đối thu chi ngân sách nhà nước gặp nhiều khó khăn trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 dẫn đến phải điều chỉnh giảm một số khoản chi. Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công Thương cân đối, bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình KCQG năm 2021 trong phạm vi dự toán chi các hoạt động kinh tế năm 2021 đã giao cho Bộ Công Thương.

daynhanhkh2Do thời gian còn lại của năm ngân sách không còn nhiều, để các địa phương chủ động triển khai phương án hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn, Cục CTĐP đề nghị các Sở Công Thương phối hợp, chia sẻ khó khăn với ngân sách trung ương; rà soát các đề án KCQG đã được phê duyệt, thực hiện hỗ trợ từ ngân sách địa phương năm 2021 hoặc chuyển sang đăng ký kế hoạch KCQG năm 2022.

Trường hợp Bộ Công Thương cân đối được nguồn và Bộ Tài chính thống nhất giao bổ sung kế hoạch KCQG năm 2021, Cục CTĐP sẽ phối hợp với các địa phương xem xét tiến độ đầu tư của đơn vị thụ hưởng, khả năng hoàn thành trong những tháng cuối năm để lựa chọn, trình Bộ Công Thương giao kinh phí thực hiện.

Đối với các đề án đã ký hợp đồng KCQG năm 2021, yêu cầu địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện, báo cáo kịp thời các vướng mắc trong quá trình thực hiện đề án, tạm ứng kinh phí theo quy định, hoàn thành hợp đồng.

Về đăng ký kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2022

daynhanhkh3Ngày 11 tháng 6 năm 2021, Cục CTĐP đã có văn bản số 342/CTĐP-QLKC hướng dẫn xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2022. Theo đó, đối với kế hoạch KCQG, sau khi thẩm định cấp cơ sở, các địa phương, đơn vị gửi 01 bộ hồ sơ đề án theo danh mục đã đăng ký về Cục CTĐP trước ngày 30 tháng 9 năm 2021 để tổng hợp, thẩm định. Tuy nhiên, thời gian qua do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp dẫn đến công tác xây dựng, thẩm định đề án và đăng ký kế hoạch của một số địa phương bị chậm tiến độ, hồ sơ đề án đã đăng ký nhưng chưa đầy đủ.

Theo đó, Cục CTĐP đề nghị các Sở Công Thương căn cứ hướng dẫn tại văn bản số 342/CTĐP-QLKC, chỉ đạo đơn vị thực hiện khẩn trương rà soát, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đề án đăng ký kế hoạch KCQG năm 2022 gửi về Cục CTĐP để thẩm định, trình Bộ Công Thương phê duyệt đảm bảo thời hạn theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

 Về việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật mới

 Ngày 26 tháng 8 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 80/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, thay thế Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018. Theo đó, Cục CTĐP đề nghị các Sở Công Thương lưu ý việc xác định số lao động tham gia bảo hiểm xã hội, tổng doanh thu, tổng nguồn vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Phiếu thẩm định cấp cơ sở theo quy định hiện hành về khuyến công, áp dụng căn cứ Nghị định số 80/2021/NĐ-CP sau khi Nghị định có hiệu lực từ ngày 15 tháng 10 năm 2021.

Nguồn: http://arit.gov.vn/