ĐĂNG KÝ ĐỀ ÁN KHUYẾN CÔNG QUỐC GIA

ĐĂNG KÝ ĐỀ ÁN KHUYẾN CÔNG QUỐC GIA

Phạm vị, đối tượng: áp dung theo Điều 1 Nghị định 45/2012/NĐ-CPngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công

Nội dung và mức hỗ trợ: theo Điều 6, Điều8 Thông tưsố 28/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 28/3/2018 hướng dẫn lập quản lý sử dụng kinh phí khuyến công.