28/05/2020

Đại hội Đảng bộ Cục Công Thương địa phương nhiệm kỳ 2020-2025

Chiều ngày 27 tháng 5 năm 2020, tại Hà Nội, Đảng bộ Cục Công Thương địa phương (Cục CTĐP) đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Phan Văn Bản, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Công Thương dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Tham dự Đại hội còn có đại diện các Ban Xây dựng Đảng của Đảng ủy Bộ Công Thương; các đồng chí là đối tượng Đảng; quần chúng ưu tú; đoàn viên thanh niên ưu tú và các đồng chí đảng viên của Đảng bộ những người quyết định thành công của Đại hội.

Đại hội Đảng bộ Cục CTĐP nhiệm kỳ 2020-2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ Cục, Đại hội có nhiệm vụ:

– Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục, nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025;

– Thảo luận, đóng góp ý kiến đối với: Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Cục; văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng ủy Bộ trình Đại hội Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ III;

– Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cục, nhiệm kỳ 2020-2025;

– Bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Công Thương.

Đ/c Ngô Quang Trung phát biểu Khai mạc Đại hội

Đại hội đã được nghe đồng chí Hoàng Chính Nghĩa thay mặt đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục, nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Cục lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020 trình Đại hội Đảng bộ Cục lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội khẳng định: Đảng bộ Cục CTĐP đã lãnh đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội lần thứ III đề ra; công tác xây dựng Đảng được quan tâm chăm lo toàn diện trên các mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Đ/c Hoàng Chính Nghĩa trình bày Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ

Thực hiện Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Bộ Công Thương, Đảng ủy đã tổ chức quán triệt trong toàn Đảng Chỉ thị số 569-CT/ĐUB ngày 21 tháng 8 năm 2017 của Đảng ủy Bộ Công Thương về tập trung lãnh đạo thực hiện Nghị định 98/2017/NĐ-CP; đây là Chỉ thị kịp thời lãnh đạo khởi đầu, làm cơ sở nền tảng cho công tác sắp xếp bộ máy, tổ chức của Cục CTĐP, nội dung Chỉ thị sâu rộng, bao quát, thể hiện qua 05 nội dung lãnh đạo trọng tâm từ công tác chính trị tư tưởng, công tác kiện toàn tổ chức cán bộ, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên đến tăng cường công tác kiểm tra giám sát, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

Để sớm ổn định cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Lãnh đạo Cục đã thống nhất nội dung, gửi Vụ Tổ chức cán bộ thẩm định, trình Bộ trưởng phê duyệt Quyết định số 3768/QĐ-BCT ngày 02 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục CTĐP; theo đó Cục CTĐP kế thừa chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức Cục Công nghiệp địa phương trước đây và được điều chỉnh, bổ sung thêm một số chức năng, nhiệm vụ mới; cơ cấu tổ chức của Cục Công nghiệp địa phương có 09 đơn vị cấp phòng và 01 tổ chức sự nghiệp; khi chuyển sang Cục CTĐP, cơ cấu tổ chức còn 05 đơn vị cấp phòng và 01 tổ chức sự nghiệp, giảm 04 đơn vị.

Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính được tham mưu chỉ đạo quyết liệt, đặc biệt là việc rút ngắn thời gian, giảm thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân. Công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức ngày càng chặt chẽ, chất lượng được nâng cao. Công tác thi đua – khen thưởng được thực hiện kịp thời và ngày càng đi vào thực chất…

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác tổ chức xây dựng đảng và công tác cán bộ, đảng viên được quan tâm triển khai, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, nề nếp chế độ sinh hoạt của Đảng được nâng lên. Trong nhiệm kỳ 2015-2020 toàn Đảng bộ kết nạp được 12 quần chúng ưu tú vào Đảng theo đúng quy định, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Hàng năm, Đảng bộ đều đạt danh hiệu Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trên cơ sở kết quả đạt được, Đại hội xác định phương hướng của Đảng bộ Cục CTĐP, nhiệm kỳ 2020-2025, là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện gắn với xây dựng cơ quan và các tổ chức đoàn thể; phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí, đổi mới, sáng tạo và vai trò tiên phong, gương mẫu và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên ngày càng đạt kết quả cao. Phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao và công tác xây dựng Đảng, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2020-2025.

Đ/c Phan Văn Bản phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phan Văn Bản, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Công Thương thống nhất cao với các phương hướng, mục tiêu đã được Đảng bộ Cục CTĐP đề ra trong nhiệm kỳ tới. Để thực hiện các nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới, đồng chí đề nghị Đảng bộ Cục thực hiện tốt các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, tập trung vào các nhiệm vụ sau đây.

Trước tiên, nhiệm vụ cốt lõi của Đảng bộ là lãnh đạo các cán bộ, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thứ hai về công tác xây dựng Đảng, đề nghị Đảng bộ xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh nhiệm kỳ 2020-2025; nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng; chú trọng công tác tập trung dân chủ.

Thứ ba, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến), “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị.
Thứ tư, tăng cường thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ.
Thứ năm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng, xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo Cục hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2025.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Ngô Quang Trung phát biểu lĩnh hội và xin hứa Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới sẽ triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phan Văn Bản trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ban Chấp hành khóa IV ra mắt trước Đại hội

Sau thời gian làm việc công tâm, nghiêm túc đúng với Quy chế và Điều lệ Đảng, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 07 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết với sự nhất trí 100%, các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Đại hội Đảng bộ Cục Công Thương địa phương đã kết thúc và thành công rực rỡ./.

Tin: Ngọc Sơn
Ảnh: Văn Đốc