11/05/2022

Cục Công Thương địa phương: Thống nhất phân bổ dự toán kinh phí năm 2022

Trên cơ sở kết quả thực hiện trong quý I/2022, các đơn vị chức năng thuộc Cục Công Thương địa phương đang khẩn trương triển khai kế hoạch đặt ra từ đầu năm.

Theo Cục Công Thương địa phương, ngay từ đầu năm các đơn vị thuộc Cục đã triển khai sớm nhiệm vụ được giao. Kết quả, kế hoạch quý I/2022 đã được hoàn thành với hiệu quả cao. Trong đó, công tác chuẩn bị tài liệu và tháp tùng lãnh đạo làm việc với 11 tỉnh, thành phố được thực hiện tốt. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị tổ chức hội nghị ngành Công Thương, hội nghị công tác khuyến công, hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu tại 3 khu vực Bắc, Trung, Nam năm 2022. Đồng thời, Cục cũng làm đầu mối tổng hợp, trả lời kiến nghị của các địa phương.

Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các đề án khuyến công

Cục đã hoàn thiện các biên bản thanh lý hợp đồng khuyến công quốc gia năm 2021; đang rà soát, đánh giá về cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ các trung tâm khuyến công địa phương, đề xuất phương hướng kiện toàn, cơ chế quản lý, tổng hợp tình hình chính sách khuyến công của các địa phương. Các phòng chức năng cũng đang phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi tiến độ thẩm định và thống nhất phân bổ dự toán kinh phí khuyến công quốc gia năm 2022.

Trong lĩnh vực quản lý cụm công nghiệp (CCN), Cục đã thẩm định, có ý kiến của Bộ/Cục đối với các đề nghị quy hoạch, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, phương án phát triển CCN của các địa phương; xây dựng, trình lãnh đạo Cục phê duyệt Kế hoạch chi tiết thực hiện hoạt động phát triển CCN năm 2022…

Trên cơ sở kết quả thực hiện trong quý I, Cục Công Thương địa phương đang khẩn trương triển khai kế hoạch công tác quý II/2022. Theo đó, Cục thường xuyên theo dõi tình hình sản xuất công nghiệp, làm đầu mối tổng hợp kiến nghị, trả lời kiến nghị của các địa phương và làm đầu mối triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Đối với lĩnh vực khuyến công, Cục tiếp tục trao đổi, hướng dẫn các địa phương, đơn vị hoàn thiện hồ sơ đề án khuyến công quốc gia theo quyết định đã được phê duyệt. Tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi tiến độ thẩm định của Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung và thống nhất phân bổ dự toán kinh phí khuyến công quốc gia năm 2022. Xây dựng kế hoạch và tổ chức các đoàn đi kiểm tra, giám sát đánh giá tình hình thực hiện các đề án, nhiệm vụ khuyến công quốc gia năm 2021 – 2022. Phối hợp các địa phương tổ chức hội nghị khuyến công, hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực năm 2022…

Đồng thời, Cục cũng theo dõi xử lý hồ sơ, đề xuất chủ trương Chương trình hạ tầng CCN giai đoạn 2021-2025 từ ngân sách trung ương; xây dựng hồ sơ quyết định phê duyệt chương trình khi được Chính phủ giao. Quản lý thực hiện các đề án khuyến công quốc gia hỗ trợ CCN năm 2022. Khảo sát, đánh giá công tác quản lý CCN tại một số tỉnh, thành phố. Triển khai thực hiện hoạt động phát triển CCN năm 2022. Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực năm 2022; phối hợp triển khai chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2022.

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 đang tổ chức khảo sát thực tế tại các địa phương để triển khai thực hiện kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2022 và xây dựng kế hoạch năm 2023.

Nguồn: https://congthuong.vn/