15/01/2019

Cục Công Thương địa phương – Nỗ lực cho nhiệm vụ năm 2019

Ngày 11/01, Cục Công Thương địa phương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và kế hoạch công tác năm 2019. Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng đã tham dự và chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo được ông Hoàng Chính Nghĩa – Phó Cục trưởng Cục Công Thương địa phương trình bày tại Hội nghị cho thấy năm 2018, Cục đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo phân công và kế hoạch của năm. Trong đó: Công tác theo dõi tình hình phát triển công nghiệp, thương mại; xây dựng, phổ biến, hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật; chương trình nông thôn mới; phát triển tiểu thủ công nghiệp và doanh nghiệp đã được các đơn vị chức năng thuộc Cục thực hiện rất tốt.

Khuyến công là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Cục dành nhiều nhân lực và vật lực cho triển khai thực hiện. Trên cơ sở đăng ký, đề nghị của các địa phương trên cả nước, Cục đã tổng hợp, thẩm định, trình và được Bộ Công Thương giao 120 tỷ đồng kinh phí khuyến công quốc gia cho thực hiện 262 đề án.

Trong công tác quản lý cụm công nghiệp (CCN), Cục đã hoàn thành báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về kết thúc quá trình xử lý các CCN hình thành trước Quy chế Quản lý CCN; đánh giá kết quả 1 năm thực hiện Nghị định số 68/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, phát triển CCN; hướng dẫn, theo dõi, trả lời các kiến nghị của các địa phương; hoàn thành thẩm định và hỗ trợ 11 đề án phát triển CCN với tổng kinh phí 19,398 tỷ đồng; xây dựng kế hoạch kinh phí KCQG năm 2019 đối với các đề án hỗ trợ CCN.

Về những kết quả đã đạt được trong năm vừa qua, tại báo cáo nhận định: Cục Công Thương địa phương đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trong đó, các đề án khuyến công triển khai thực hiện phù hợp với quy hoạch và chiến lược phát triển của ngành, lợi thế của từng địa phương; tổ chức thực hiện sử dụng nguồn kinh phí khuyến công quốc gia đúng mục đích, đúng chế độ và đạt hiệu quả cao đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế – lao động ở nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Việc hướng dẫn, theo dõi, quản lý sự phát triển của các CCN đã được thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ; không tồn đọng nhiệm vụ không xử lý hoặc quá hạn. Công tác theo dõi, tổng hợp các báo cáo về tình hình Công Thương địa phương vẫn được thực hiện kịp thời và duy trì tốt, công tác thu thập và cập nhật thông tin ngày càng được nâng cao…

Về nhiệm vụ trong năm 2019, trong công tác theo dõi phát triển Công Thương địa phương, Cục tiếp tục thường xuyên bám sát và theo dõi tình hình sản xuất công nghiệp, thương mại tại các địa phương; xây dựng các chương trình làm việc để tham mưu cho lãnh đạo Bộ trong công tác phối hợp, chỉ đạo đối với các địa phương; phối hợp chặt chẽ với địa phương đăng cai tổ chức hội nghị ngành Công Thương các vùng trên cả nước.

Trong công tác quản lý khuyến công, Cục tổ chức, hướng dẫn triển khai thực hiện kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2019 sau khi được phê duyệt. Tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động khuyến công giai đoạn 2014 – 2018. Chủ trì, phối hợp với các Sở Công Thương, Trung tâm khuyến công các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức các đoàn kiểm tra tình hình thực hiện các đề án, nhiệm vụ KCQG năm 2019.

Với công tác quản lý cụm công nghiệp, Cục sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát nhu cầu, xây dựng Chương trình mục tiêu hỗ trợ đầu tư hạ tầng CCN giai đoạn 2021-2025. Tổ chức thực hiện hoạt động phát triển CCN khi được giao kế hoạch kinh phí năm 2019. Đồng thời, theo dõi, báo cáo tình hình quy hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng CCN ở các địa phương…

Ngoài ra, Cục sẽ bám sát và thực hiện tốt các nhiệm vụ khác đã được giao như: Chương trình nông thôn mới; phát triển tiểu thủ công nghiệp và doanh nghiệp…

Ông Ngô Quang Trung, Cục trưởng Cục CTĐP trao tặng, chúc mừng các tập thể đơn vị và cá nhân có thành tích lao động xuất sắc trong năm 2018

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Cao Quốc Hưng đánh giá cao những kết quả Cục Công Thương địa phương đạt được trong năm vừa qua. Về nhiệm vụ năm 2019, Thứ trưởng cũng nhấn mạnh: Lực lượng sản xuất công nghiệp nông thôn tại các địa phương hầu hết là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, nguồn lực tài chính cũng như năng lực quản lý còn thấp. Do vậy, công tác hỗ trợ không chỉ dừng lại ở mảng sản xuất, Cục CTĐP cần hỗ trợ từ gốc tới ngọn cho các đối tượng này. Theo đó, bên cạnh sản xuất, cần đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm kết nối, quảng bá và tìm đầu ra cho các sản phẩm công nghiệp nông thôn.

Chính phủ điện tử đang là mục tiêu hướng đến của Chính phủ và các cấp, các ngành. Theo định hướng đó, Cục CTĐP cần chuẩn bị nguồn nhân lực có chất lượng tốt, ứng dụng công nghệ hiện đại vào công tác quản lý. Từ đó, nâng cao chất lượng, đạt hiệu quả tốt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực Công Thương. Liên kết các địa phương tạo sợi dây vững chắc cho ngành phát triển.

Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Cao Quốc Hưng, ông Ngô Quang Trung- Cục trưởng Cục CTĐP nhấn mạnh: Cục CTĐP sẽ nỗ lực hoàn thành kế hoạch đã đặt ra cho năm 2019. Linh hoạt trong quản lý cũng như đổi mới phương thức thực hiện các nhiệm vụ được giao. Qua đó, Cục Công Thương địa phương cũng đề nghị: Bộ Công Thương tiếp tục quan tâm, bổ sung nguồn lực để Cục thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ được giao; xem xét tăng nguồn kinh phí chi thường xuyên của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 để nâng cao và đáp ứng công việc chuyên môn; chỉ đạo các cơ quan/đơn vị thuộc Bộ phối hợp cung cấp thông tin về Công nghiệp và Thương mại cho Cục CTĐP kịp thời, qua đó nâng cao chất lượng báo cáo và hiệu quả công tác thông tin tuyên tuyền về phát triển công thương địa phương.

Theo Cục Công Thương địa phương