22/05/2020

Coi việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ môi trường là quốc sách quan trọng và trách nhiệm của toàn xã hội

Ngày 8/5/2020, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Ban Tuyên Giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Coi việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ môi trường là quốc sách quan trọng và trách nhiệm của toàn xã hội
Coi việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ môi trường là quốc sách quan trọng và trách nhiệm của toàn xã hội
Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đã quán triệt Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị với một số mục tiêu cụ thể: Đến năm 2030, cung cấp đủ nhu cầu năng lượng trong nước, đáp ứng cho các mục tiêu của Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030; tỉ lệ các nguồn năng lượng tái tạo trong tổng cung năng lượng sơ cấp đạt khoảng 15-20%; tỷ lệ tiết kiệm năng lượng trên tổng tiêu thụ năng lượng cuối cùng so với kịch bản phát triển bình thường đạt khoảng 7%.
Mục tiêu cụ thể đến năm 2045 năng lượng sơ cấp đạt khoảng 320-350 triệu TOE (tấn dầu tương đương). Tỉ lệ các nguồn năng lượng tái tạo trong tổng cung năng lượng sơ cấp đạt 25-30%; giảm phát thải khí nhà kính từ hoạt động năng lượng so với kịch bản phát triển bình thường ở mức 20%…
Quán triệt các nội dung chính của chiến lược, ông Nguyễn Văn Bình cho biết: Phát triển và đảm bảo an ninh năng lượng có vị trí đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội. Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm và ban hành nhiều chủ trương, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển năng lượng, góp phần quan trọng vào thành tựu 35 năm đổi mới của đất nước.
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình cũng nhấn mạnh quan điểm nghiên cứu, ứng dụng những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư để xây dựng các nhà máy điện và lưới điện thông minh; đẩy mạnh chuyển đổi số, từng bước làm chủ công nghệ hiện đại, tiến tới tự chủ sản xuất được phần lớn các thiết bị năng lượng; coi việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ môi trường là quốc sách quan trọng và trách nhiệm của toàn xã hội.
Đối với quan điểm phát triển đồng bộ, hợp lý và đa dạng hoá các loại hình năng lượng, ông Nguyễn Văn Bình lưu ý phải đảm bảo năng lượng nền từ đó phát triển năng lượng tái tạo hợp lý.
Theo Moit.gov.vn