03/02/2020

Chi bộ Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 tổ chức Buổi sinh hoạt chuyên đề “90 năm ngày thành lập Đảng”

Nhân Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020) Nhân dịp này Chi bộ Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 tổ chức Buổi sinh hoạt chuyên đề “90 năm ngày thành lập Đảng” và xem phim tài liệu dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam
Sáng ngày 03/02/2020 tại Hội trường Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 (Trung tâm), Chi bộ Trung tâm tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020 và xem phim tài liệu dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng). Buổi sinh hoạt chuyên đề có sự tham dự và chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Toàn Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy Cục Công Thương địa phương, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm cùng toàn thể các đồng chí đảng viên trong chi bộ. Buổi sinh hoạt với nhiều nội dung phong phú như: Tổ chức xem phim tài liệu “Dưới ngọn cờ vẻ vang” và sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam; ôn lại những truyền thống quý báu và bài học kinh nghiệm trong suốt chặng đường cách mạng 90 năm qua của Đảng.
Các đảng viên đang xem phim tài liệu
Dân tộc Việt Nam với truyền thống hào hùng hàng nghìn năm lịch sử, dựng nước và giữ nước đã đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, nhưng chói lọi nhất là từ khi có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đã làm nên bản anh hùng ca bất hủ của một dân tộc anh hùng trong thời đại Hồ Chí Minh.
Gần 100 năm thực dân Pháp xâm lược nước ta, nô dịch nhân dân ta, lập ra chế độ cai trị thực dân – phong kiến chuyên chế hà khắc để vơ vét tài nguyên, áp bức, bóc lột thậm tệ. Với truyền thống yêu nước, nhân dân ta đã vùng lên chống áp bức bóc lột, tiến hành các cuộc khởi nghĩa, nhưng đã lần lượt bị thất bại vì không tìm ra được đường lối để cứu nước. Giữa lúc dân tộc ta đứng trước cuộc khủng hoảng về đường lối thì ngày 05/6/1911 người thanh niên Nguyễn Tất Thành (sau này đổi tên là Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh) đã quyết ra đi tìm con đường để giành độc lập tự do cho dân tộc. Người đã bất chấp mọi nguy hiểm, gian khổ bôn ba khắp năm châu, bốn biển và đã bắt gặp Chủ nghĩa Mác -Lê Nin, rút ra chân lý: “Muốn cứu nước, giải phóng dân tộc không có con đường nào khác ngoài con đường cách mạng vô sản”.
Dưới ánh sáng của cách mạng tháng Mười Nga và chủ nghĩa Mác – Lê Nin soi sáng vào thực tiễn cách mạng Việt Nam, kết hợp với phong trào yêu nước, Nguyễn Ái Quốc đã đi đến kết luận, muốn làm cách mạng giải phóng dân tộc phải có một Đảng cách mạng và người đã chuẩn bị về mặt lý luận, tổ chức để cho ra đời một Đảng cách mạng chân chính của giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam. Thông qua tổ chức Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí hội, Người đã đào tạo hàng trăm cán bộ tại các lớp học ở Quảng Châu và cử đi đào tạo ở Liên Xô. Từ đó, thổi bùng lên ngọn lửa cách mạng vào phong trào công nhân, nông dân Việt Nam. Nhờ hoạt động không mệt mỏi của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và nhiều đồng chí cách mạng tiền bối mà đến cuối năm 1929, đầu năm 1930, những điều kiện cho sự ra đời của một Đảng vô sản ở Việt Nam đã chín muồi.
Ở trong nước, để đáp ứng những đòi hỏi của thực tiễn cách mạng, các tổ chức cộng sản lần lượt ra đời gồm: Đông Dương Cộng sản Đảng ở Bắc kỳ, An Nam Cộng sản Đảng ở Nam Kỳ; Đông Dương Cộng sản Liên Đoàn ở Trung Kỳ. Trên cơ sở đó để thống nhất về tư tưởng và hành động cần phải thành lập một Đảng Cộng sản duy nhất để lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo tài tình của Nguyễn Ái Quốc, ngày 03/02/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập tại Cửu Long (Hương Cảng – Trung Quốc). Hội nghị thành lập Đảng đã thông qua các văn kiện: Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt, Điều lệ vắn tắt của Đảng,… Trong đó, Chánh cương vắn tắt và Sách lược vắn tắt có giá trị như Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Xuất phát từ lịch sử và ý nghĩa đó mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (Tháng 9/1960) đã quyết nghị lấy ngày 03/02/1930 làm ngày kỷ niệm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một bước ngoặt vô cùng quan trọng của lịch sử cách mạng Việt Nam, từ đây cách mạng Việt Nam đã có người cầm lái, quyết định sự phát triển của dân tộc theo con đường: “Làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi đến xã hội cộng sản”. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là thành quả của sự kết hợp chủ nghĩa Mác – LêNin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam; chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành, đủ sức lãnh đạo cách mạng. Đảng Cộng sản Việt Nam là một bộ phận của phong trào cách mạng thế giới, đã tranh thủ được sự ủng hộ to lớn của cách mạng thế giới, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại làm nên những thắng lợi vẻ vang; đồng thời đóng góp tích cực vào sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ của nhân loại trên thế giới.
Từ năm 1930 đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trải qua 12 kỳ Đại hội với đường lối cách mạng đúng đắn, với sự hy sinh quên mình vì sự nghiệp cao cả của Đảng, của dân tộc mà lớp lớp các chiến sỹ cộng sản đã là tấm gương để đoàn kết toàn dân lãnh đạo dân tộc Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
Tham gia buổi sinh hoạt chuyên đề và xem phim tài liệu, các đồng chí đảng viên chi bộ đã tham luận, thảo luận sôi nổi về Đảng Cộng sản Việt Nam và trách nhiệm của đảng viên trẻ trong việc xây dựng Đảng như: tính tất yếu sự ra đời của Đảng và yếu tố Hồ Chí Minh trong thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; một số vấn đề lý luận cơ bản về con đường cách mạng Việt Nam qua các cương lĩnh chính trị của Đảng, sự phát triển nhận thức và giá trị thực tiễn. Phát biểu tham luận của các đồng chí đảng viên tuy nêu các vấn đề khác nhau nhưng đã giúp đảng viên trong chi bộ cùng ôn lại truyền thống 90 năm vinh quang của Đảng ta và về vai trò, uy tín, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, sự trung thành vô hạn với lợi ích quốc gia, dân tộc, giai cấp, kiên định mục tiên lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; khơi dậy và bồi đắp niềm tin, lòng tự hào đối với Đảng, Bác Hồ và công cuộc đổi mới đất nước; góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Thông qua sinh hoạt chuyên đề này, mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 thấy rõ hơn trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của mình./.
                                                                                             Tin Ngọc Sơn
                                                                                             Ảnh Văn Dương