20/04/2020

Cao Bằng: Triển khai đề án thế mạnh

UBND tỉnh Cao Bằng đã phê duyệt và ban hành Kế hoạch khuyến công tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 với tổng kinh phí thực hiện 18,246 tỷ đồng. Nguồn vốn này dự kiến được dùng để triển khai nhiều hoạt động và hiện thực hoá những mục tiêu lớn.

Một trong những mục tiêu hàng đầu của Cao Bằng là thông qua kế hoạch huy động các nguồn lực đầu tư vào sản xuất công nghiệp (SXCN), tiểu thủ công nghiệp (TTCN); tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, chuyển dịch cơ cấu lao động từ khu vực nông nghiệp sang công nghiệp và phát triển SXCN – TTCN một cách bền vững. Sở dĩ đây là mục tiêu ưu tiên bởi Cao Bằng nằm ở khu vực miền núi phía Bắc, điều kiện phát triển kinh tế – xã hội khó khăn. SXCN khu vực nông thôn phát triển chậm, ít mang tính hàng hoá, do vậy đời sống của nhân dân gặp nhiều khó khăn.

Tập trung các nguồn lực đầu tư vào sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

Tương ứng với mục tiêu này, trong giai đoạn tới, tỉnh dự kiến hỗ trợ triển khai 9 mô hình trình diễn kỹ thuật áp dụng công nghệ mới, sản xuất sản phẩm mới; hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến cho 25 lượt cơ sở; hỗ trợ xây dựng mô hình thí điểm sản xuất sạch hơn cho 1 – 2 cơ sở. Với nội dung này, tỉnh sẽ ưu tiên lựa chọn triển khai đề án trong các ngành nghề, lĩnh vực sản xuất thế mạnh nhằm khai thác lợi thế, nhanh chóng tạo các đề án điểm để nhân rộng.

Cùng đó, tỉnh cũng triển khai công tác bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu cấp tỉnh và lựa chọn sản phẩm tham gia bình chọn cấp khu vực. Dự kiến trong giai đoạn này tổ chức 2 đợt bình chọn, mỗi đợt lựa chọn ít nhất 8 – 10 sản phẩm cấp tỉnh, 2 – 3 sản phẩm tham gia cấp khu vực và quốc gia. Đáng lưu ý, doanh nghiệp có sản phẩm được công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu được ưu tiên hỗ trợ từ nguồn vốn khuyến công để đầu tư phát triển sản xuất, đổi mới công nghệ, xúc tiến thương mại…Cụ thể, tỉnh sẽ hỗ trợ 30 lượt cơ sở CNNT tham gia hội chợ triển lãm nhằm giới thiệu sản phẩ, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm CNNT, hỗ trợ đăng ký thương hiệu nhằm xây dựng vị trí của sản phẩm trên thị trường…

Ngoài ra, Cao Bằng cũng sẽ triển khai nhiều nội dung thiết thực khác như: Đào tạo nâng cao tay nghề cho lao động nông thôn, hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp, áp dụng sản xuất sạch hơn trong SXCN, phát triển cụm công nghiệp và nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ làm công tác khuyến công…

Để đạt được mục tiêu cũng như kế hoạch đặt ra, UBND tỉnh đã xây dựng và đề nghị các đơn vị liên quan thực hiện nhiều giải pháp. Trong đó, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về khuyến công và CNNT. Tích cực huy động các nguồn lực và nguồn vốn hợp pháp khác cho triển khai chương trình. Với vai trò chủ trì, UBND tỉnh giao Sở Công Thương phối hợp với đơn vị liên quan triển khai các nhiệm vụ, đảm bảo mục tiêu đề ra. Căn cứ dự toán kinh phí khuyến công địa phương được phê duyệt xây dựng kế hoạch đề án hàng năm. Đồng thời kiểm tra, giám sát thực hiện các đề án khuyến công đảm bảo hiệu quả.

Kế hoạch khuyến công Cao Bằng giai đoạn 2021 – 2025 được nghiên cứu, xây dựng dựa trên tình hình thực tế và kết quả triển khai những năm qua của tỉnh. Điển hình là việc hỗ trợ, khuyến khích phát triển CNNT, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động.

Với nguồn kinh phí dự kiến được phân bổ lớn, kết hợp với giải pháp thực hiện có tính khả thi cao, hy vọng kế hoạch khuyến công giai đoạn tới sẽ đạt mục tiêu, giúp ngành CNNT của tỉnh từng bước vượt hạn chế hiện tại, đóng góp nhiều hơn cho tăng trưởng SXCN chung của tỉnh.

Kế hoạch Khuyến công Cao Bằng giai đoạn 2021 – 2025 có tổng kinh phí 18,246 tỷ đồng; trong đó nguồn kinh phí khuyến công địa phương là 4,446 tỷ đồng, kinh phí khuyến công quốc gia là 13,800 tỷ đồng.

Nguồn: https://congthuong.vn/