29/03/2024

Các phong trào thi đua năm 2024 – Đổi mới và Lan toả

Năm 2024, là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 – 2028, Nghị quyết Đại hội Công đoàn ngành Công Thương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028 và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Cục Công Thương địa phương lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 – 2028; kỷ niệm các sự kiện, ngày lễ lớn của đất nước, 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024), 17 năm Ngày thành lập Công đoàn ngành Công Thương (11/10/2007- 11/10/2024).

thidua1

Với mục đích, phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục tập trung nguồn lực, khắc phục khó khăn, không ngừng nâng cao đời sống cho người lao động nhằm tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đoàn viên, người lao động Cục Công Thương địa phương; Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh, khen thưởng, nêu gương các điển hình tiên tiến tiêu biểu, mô hình mới, cách làm hay nhằm tuyên truyền, nhân rộng, tạo sự lan tỏa trong  cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh phong trào thi đua tại Công đoàn cơ sở thành viên và các tổ Công đoàn; Tổ chức các hoạt động phong trào đảm bảo an toàn, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

Công đoàn Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 bám sát vào các nội dung Công đoàn Cục Công Thương địa phương phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024 trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Cục Ngày 12 tháng 01 năm 2024, Để xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện với phương châm đổi mới nội dung dung hoạt động. Cụ thể, Thời gian phát động: Đợt 1 (từ tháng 01/2024 đến 31/7/2024): Thi đua chào mừng các sự kiện, ngày lễ lớn của đất nước và kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024), triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội III Công đoàn Cục Công Thương địa phương,  Nghị quyết Đại hội VII Công đoàn ngành Công Thương và Nghị quyết Đại XIII Công đoàn Việt Nam. Đợt 2 (Từ 01/8/2024 đến 31/12/2024): Thi đua cao điểm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024.

thidua2

Việc tổ chức các phong trào thi đua phải gắn liền với việc thực hiện nhiêm vụ chính trị, kế hoạch công tác năm 2024. Trong đó, tập trung giải quyết những vấn đề khó khăn thiết thực như: Nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện các đề án khuyến công, tập trung nguồn lực triển khai một số nội dung có tính đổi mới trong hoạt động khuyến công; đảm bảo việc làm, thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống người lao động; xây dựng các mô hình, công trình, phần việc của Công đoàn nhằm chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống cho đoàn viên, CNVCLĐ.… tập trung vào các nội dung chính:

  1. Động viên cán bộ viên chức và người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, cùng tập thể phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị, của Cục, của Bộ Công Thương. Tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể và các hoạt động xã hội do cấp trên phát động;
  2. Từng cá nhân, đơn vị chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2024; không ngừng nâng cao chất lượng tham mưu, nghiên cứu, đề xuất với Lãnh đạo đơn vị về nội dung, phương thức hoạt động trong toàn hệ thống nói chung và cơ quan nói riêng;
  3. Chủ động xây dựng các phong trào thi đua phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của đơn vị. Tích cực tham gia đầy đủ các hoạt động đoàn thể và các hoạt động xã hội, nhất là công tác tri ân, đền ơn đáp nghĩa. Đoàn viên và người lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp. Tích cực tham gia cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đẩy mạnh các phong trào thi đua “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, “Cán bộ, viên chức và người lao động thực hiện văn hoá công sở”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ cán bộ viên chức và người lao động. Phát huy vai trò xung kích của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong mọi hoạt động;
  4. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, đạo đức của cán bộ, viên chức, đảng viên. Tăng cường ý thức giữ gìn đoàn kết nội bộ, chấp hành kỷ luật lao động, thực hiện tốt các nội quy, quy chế của cơ quan, quy chế dân chủ cơ sở;
  5. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tổ chức hiệu quả các hoạt động chăm lo lợi ích và phúc lợi cho đoàn viên góp phần chăm lo đời sống cán bộ viên chức, đoàn viên công đoàn và người lao động.
  6. Các chỉ tiêu phấn đấu:

– 90% tập thể đạt Lao động xuất sắc;

– 100% cán bộ viên chức đạt Lao động tiên tiến, trong đó 20% đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở và các Danh hiệu cao quý khác;

– 100% cán bộ viên chức, đoàn viên công đoàn học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước;

– Tham gia đầy đủ các hoạt động đoàn thể; thực hiện tốt nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị;

– Xây dựng cơ quan, đơn vị, chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh; Công đoàn và các tổ chức đoàn thể vững mạnh.

Nhìn chung, năm qua, Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 đã tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần tạo động lực cho cán bộ, đoàn viên Trung tâm hăng say, nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Phát huy những kết quả trên, năm 2024, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở thành viên Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1, tiếp tục tổ chức phong trào phát huy sáng kiến, đổi mới phương thức triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao và các giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả các đề án khuyến công và các hoạt động phục vụ; Đổi mới, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao với nhiều hình thức phong phú nhằm nâng cao đời sống tinh thần của công đoàn viên và người lao động.

thidua3

Thi đua tuyên truyền, quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp trong các cấp Công đoàn; xây dựng kế hoạch và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội công đoàn các cấp. Tập trung thực hiện các giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị. Thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và kế hoạch công tác năm 2024. Triển khai các phong trào thi đua yêu nước, Công đoàn phải tập trung cụ thể hóa chủ đề thi đua năm 2024 gắn với phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”; vận động đoàn viên, viên chức và người lao động ra sức thi đua phát huy hiệu quả chương trình đã đề ra, đẩy mạnh nghiên cứu, áp dụng các mô hình hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, thúc đẩy tăng hiệu suất làm việc; cán bộ, viên chức thi đua thực hiện đổi mới phương thức làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu.

Thi đua tổ chức hiệu quả các hoạt động chăm lo lợi ích và phúc lợi cho đoàn viên, người lao động, quan tâm hỗ trợ kịp thời các trường hợp đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp thực hiện có hiệu quả các hoạt động đối thoại, thương lượng tập thể; ký kết các chương trình phúc lợi cho đoàn viên, các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, vì lợi ích thiết thực của đoàn viên, người lao động. Thi đua vượt khó, sáng tạo, đẩy mạnh phát triển đoàn viên; triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng đoàn viên công đoàn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thi đua nâng cao trình độ, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đổi mới phương thức làm việc, linh hoạt, sáng tạo trong giải quyết các nhiệm vụ được giao với mục tiêu “Tất cả vì đoàn viên, người lao động”.

                                                                                            BCH CĐ IPC1