20/02/2017

Bộ trưởng Bộ Công Thương sẽ tiếp công dân mỗi tháng một lần

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh vừa ký quyết định ban hành quy chế tiếp công dân của Bộ. Theo đó, đích thân Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh sẽ tiếp công dân định kỳ mỗi tháng một ngày vào ngày thứ 6 tuần thứ 3 của tháng.

Đích thân Bộ trưởng Bộ Công Thương sẽ tiếp công dân định kỳ mỗi tháng một ngày vào ngày thứ 6 tuần thứ 3 của tháng

Ngày 15/2/2017, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã ký quyết định số 440/QĐ-BCT ban hành Quy chế tiếp công dân của Bộ. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Quy chế này quy định về trách nhiệm tiếp công dân, việc tổ chức và hoạt đọng tiếp công dân của Bộ và của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương (không bao gồm khối các Vụ chức năng thuộc Bộ).

Mục đích của công tác tiếp công dân nhằm lắng nghe, tiếp nhận các thông tin, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, góp ý kiến của công dân về những hành vi vi phạm đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đồng thời hướng dẫn công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ khi đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh theo quy định của pháp luật.

Việc tiếp công dân thường xuyên của Bộ Công Thương được thực hiện trong các ngày làm việc của cơ quan Bộ (trừ ngày nghỉ, ngày lễ, Tết) tại Phòng Tiếp công dân trong khuôn viên trụ sở của Bộ – số 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội. Thanh tra Bộ là cơ quan thường trực tiếp công dân của Bộ.

Theo đó, đích thân Bộ trưởng Bộ Công Thương sẽ tiếp công dân định kỳ mỗi tháng một ngày vào ngày thứ 6 tuần thứ 3 của tháng. Trường hợp Bộ trưởng đi vắng sẽ ủy quyền cho một đồng chí Thứ trưởng tiếp công dân thay cho Bộ trưởng.

Trường hợp khi xét thấy khẩn thiết, Bộ trưởng sẽ bố trí tiếp công dân ngoài lịch tiếp công dân theo định kỳ. Thanh tra Bộ có trách nhiệm xem xét cụ thể vụ việc và báo cáo Bộ trưởng thời gian tiếp công dân.

Hàng quý, trước ngày 15 của tháng cuối quý, Thanh tra Bộ có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về tình hình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh phát sinh trong Bộ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ báo cáo bằng văn bản về công tác tiếp công dân gửi Thanh tra Bộ để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ và Thanh tra Chính phủ theo quy định.

Theo Tapchicongthuong.vn