17/03/2017

Bộ Công Thương thông báo 4 văn bản hết hiệu lực

4 văn bản này gồm: Quy định chế độ bồi dưỡng đối với thành viên Hội đồng cạnh tranh, kiêm nhiệm và người tiến hành, tham gia tố tục cạnh tranh tại phiên điều trần; Thông tư thực hiện quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN; Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều về thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN và Thông tư quy định về mức giới hạn việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộn azo trong sản phẩm dệt may.

4 văn bản kể trên hết hiệu lực là do được thay thế bởi văn bản khác hoặc bị bãi bỏ nhằm đáp ứng với yêu cầu thực tế trong bối cảnh ngành Công Thương đang tiến hành công cuộc cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và đảm bảo quyền lợi của người dân.

Theo Quyết định số 698 do Bộ trưởng Trần Tuấn Anh ký ban hành ngày 7/3/2017, Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương có thời hạn áp dụng từ ngày 01/10/2016 đến ngày 31/12/2016 bao gồm:

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 82/2010/QĐ-TTg ngày 15/12/2010 về chế độ bồi dưỡng đối với thành viên Hội đồng Cạnh tranh kiêm nhiệm và người tiến hành, người tham gia tố tụng cạnh tranh tại phiên điều trần được thay thế bởi Quyết định số 35/2016/QĐ-TTg ngày 23/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng đối với thành viên Hội đồng Cạnh tranh và người tiến hành, người tham gia tố tụng cạnh tranh ngày hết hiệu lực là 10/10/2016.

Thông tư 21/2010/TT-BCT ngày 17/5/2010 thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN bị bãi bỏ bởi Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN ngày hết hiệu lực là 15/11/2016.

Thông tư 42/2014/TT-BCT ngày 18/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN bị bãi bỏ bởi Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN ngày hết hiệu lực là 15/11/2016.

Thông tư 37/2015/TT-BCT ngày 30/10/2015 quy định về mức giới hạn và việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may bị bãi bỏ bởi Thông tư số 23/2016/TT-BCT ngày 12/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương bãi bỏ Thông tư số 37/2015/TT-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2015 quy định về mức giới hạn và việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may ngày hết hiệu lực là 26/11/2016.

Theo moit.gov.vn