08/06/2022

Bộ Công Thương hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 2022

Ngày Môi trường thế giới (05/6) được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động với chủ đề “Chỉ một Trái đất” nhằm truyền tải ý nghĩa thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua các chính sách, hoạt động hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn. Đây là thời điểm để mỗi quốc gia cùng chung tay và có những hành động cụ thể, thiết thực vì thiên nhiên và Trái đất.

Để hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường mới đây ban hành Công văn số 2472/BTNMT-TTTT về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Tháng Hành động vì môi trường năm 2022.

Năm 2022 có ý nghĩa quan trọng với việc Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi năm 2020 được chính thức áp dụng từ ngày 01/1/2022. Đây là giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ trong việc bảo vệ môi trường hướng tới mục tiêu cao nhất cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân, cân bằng sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển kinh tế bền vững.

Các cơ quan, đơn vị tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 2022, Tháng hành động vì môi trường như: Treo băng rôn, pano, áp phích tại các địa điểm phù hợp…

Các đơn vị, căn cứ chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế để tổ chức các hoạt động cộng đồng như: Mít tinh hưởng ứng, ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, thu gom xử lý chất thải; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong việc không sử dụng túi nilon khó phân huỷ và các sản phẩm nhựa dùng một lần; sản xuất, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường.

Bên cạnh đó, khởi công, xây dựng và bàn giao các công trình phục vụ công tác bảo vệ môi trường, phục vụ lợi ích của cộng đồng và các hoạt động phát triển theo hướng bền vững. Cùng với đó, tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, trong đó: Thực hiện các giải pháp cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe  người dân; phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu…

Khuyến khích các đơn vị tăng cường phối hợp các cơ quan thông tấn, báo chí tăng thời lượng, tần suất tuyên truyền về các hoạt động, nhiệm vụ, nội dung, chủ đề về bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học thuộc phạm vi quản lý. Trong đó, tập trung tuyên truyền các mô hình, giải pháp bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học hiệu quả. Ưu tiên vận dụng nền tảng công nghệ số để đa dạng hình thức truyền thông như phát thanh, truyền hình, báo chí, trang tin điện tử, mạng xã  hội, fanpage…

Đồng thời, phát hiện, biểu dương và khen thưởng những tổ chức, cá nhân, cộng  đồng doanh nghiệp có đóng góp hiệu quả, thiết thực trong việc sử dụng hợp lý tài  nguyên, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, sản xuất tiêu dùng bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Để triển khai hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 05 tháng 6 và Tháng hành động vì môi trường năm 2022, thừa ủy quyền của Lãnh đạo Bộ, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Cục ATMT) vừa có Công văn gửi Văn phòng Bộ; Các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ; Viện nghiên cứu thuộc Bộ; Các Trường thuộc Bộ; Các cơ quan truyền thông thuộc Bộ; Các Tập đoàn, Tổng Công ty, doanh nghiệp thuộc Bộ; Sở Công Thương các tỉnh, thành phố… căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, tổ chức thực hiện các nội dung theo hướng dẫn tại Công văn số 2472/BTNMT-TTTT và báo cáo kết quả thực hiện về Cục ATMT trước ngày 29 tháng 7 năm 2022.

Với chủ đề “Chỉ một Trái đất” (Only One Earth) Ngày Môi trường thế giới năm 2022 do Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động truyền tải ý nghĩa thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua các chính sách, hoạt động hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn. Đặc biệt năm 2022 có ý nghĩa quan trọng với việc Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 được chính thức áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. Đây là giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ trong việc bảo vệ môi trường hướng tới mục tiêu cao nhất cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân, cân bằng sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển kinh tế bền vững.

Nguồn: https://moit.gov.vn/