15/11/2016

Bộ Công Thương: Đẩy mạnh hoạt động KC và tăng cường năng lực TTKC và TVPTCN

Chương trình khuyến công quốc gia theo Quyết định số 1288/QĐ-TTg sau hai năm triển khai thực hiện cho thấy: hoạt động khuyến công cả nước tiếp tục có chuyển biến tích cực, mang lại hiệu quả kinh tế – xã hội đáng kể, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới.

Thông qua hoạt động khuyến công, vai trò, vị trí của các cơ quan quản lý nhà nước về Công Thương ở địa phương được nâng cao một bước, tạo sự gắn kết giữa các cơ quan quản lý nhà nước với cộng đồng doanh nghiệp. Hoạt động khuyến công có được những kết quả trên, trước hết do sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, sự vào cuộc của các cấp, các ngành ở địa phương trong đó có vai trò nòng cốt trong tham mưu, quản lý nhà nước của Sở Công Thương và công tác triển khai thực hiện của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp cấp tỉnh.

Tuy nhiên, hoạt động khuyến công ở nhiều địa phương còn gặp không ít khó khăn, nhất là ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn; cơ sở vật chất, trang thiết bị và phương tiện làm việc của nhiều Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp cấp tỉnh còn thiếu thốn ; mạng lưới cộng tác viên khuyến công cấp huyện, cấp xã tại hầu hết các địa phương chưa được hình thành; kinh phí bố trí từ ngân sách các cấp cho hoạt động khuyến công còn hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu…

ngày 16 tháng 5 năm 2016, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, trong đó giao cho Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động khuyến công. Để thực hiện nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết của Chính phủ, đồng thời đảm bảo thực hiện mục tiêu của Chương trình khuyến công quốc gia tại Quyết định số 1288/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; ngày 15 tháng 8 năm 2016, Bộ Công Thương đã có văn bản số: 7540/BCT-CNĐP gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đề nghị tiếp tục đẩy mạnh hoạt động khuyến công và tăng cường năng lực Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp ở địa phương.

Chi tiết văn số 7540/BCT-CNĐP xem tại đây. Theo đó, Bộ Công Thương đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo các nội dung văn bản. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị có ý kiến bằng văn bản gửi về Bộ Công Thương để phối hợp xử lý./.

Theo Cục Công nghiệp địa phương