27/03/2020

Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch hỗ trợ, phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực, quốc gia

Ngày 04/3/2020, Bộ Công Thương đã ban hành kế hoạch số 1480/KH-BCT về việc hỗ trợ, phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu cấp khu vực, quốc gia. Kế hoạch do Cục Công Thương địa phương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng.

Kế hoạch nhằm mục tiêu triển khai đồng bộ giải pháp, hỗ trợ cơ sở CNNT có sản phẩm được cấp chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực, cấp quốc gia phát triển sản xuất, xúc tiến thương mại nhằm góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân.

Nội dung hỗ trợ khá toàn diện. Cụ thể, sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực, quốc gia được hỗ trợ, cung cấp thông tin, tư vấn hướng dẫn cách tiếp cận chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước; xét ưu tiên hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia theo quy định tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CP; giới thiệu về sản phẩm trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương và các đơn vị truyền thông trực thuộc Bộ; hỗ trợ, kết nối sản phẩm CNNT tiêu biểu vào các hệ thống phân phối hàng hóa bán buôn, bán lẻ trên toàn quốc; hỗ trợ tham gia các chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, xúc tiến đầu tư phát triển và xây dựng, quảng bá, phát triển thương hiệu; tư vấn, hỗ trợ cơ sở CNNT phát triển thương mại điện tử và ứng dụng kinh tế số cho công tác phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu.

Để triển khai các nội dung trên, bản kế hoạch cũng đề cập đến nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị thuộc Bộ Công Thương. Trong đó, Cục Công Thương địa phương là đầu mối tổng hợp kết quả hỗ trợ, phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu của Bộ Công Thương; cung cấp danh sách sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực, cấp quốc gia đến các cơ quan, đơn vị có liên quan biết để chủ động triển khai kế hoạch hỗ trợ, phát triển sản phẩm theo chức năng, nhiệm vụ được giao; chỉ đạo, hướng dẫn các Sở Công Thương xây dựng đề án khuyến công hỗ trợ phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu; chủ trì, xây dựng đề án về công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu quy trình sản xuất, chất lượng sản phẩm CNNT tiêu biểu .

Cục Xúc tiến Thương mại chủ trì triển khai hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã có sản phẩm CNNT tiêu biểu tham gia Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại hàng năm; hỗ trợ xây dựng, phát triển thương hiệu, nâng cao năng lực thiết kế, phát triển nhãn mác, bao bì phù hợp với thị trường mục tiêu, góp phần gia tăng giá trị thương hiệu cho sản phẩm CNNT tiêu biểu. Vụ Thị trường trong nước chủ trì, giới thiệu, sản phẩm CNNT tiêu biểu trên chuyên trang quảng bá điểm bán sản phẩm OCOP; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tuyên truyền và kết nối sản phẩm CNNT tiêu biểu vào các hệ thống phân phối hàng hóa bán buôn, bán lẻ trên toàn quốc.

Vụ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hỗ trợ các cơ sở có sản phẩm CNNT tiêu biểu hoàn thiện hồ sơ và làm thủ tục tự công bố; bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa đối với các sản phẩm, nhóm sản phẩm thuộc lĩnh vực Bộ Công Thương quản lý và các sản phẩm CNNT tiêu biểu theo quy định của các văn bản quy phạm pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn các cơ sở CNNT có sản phẩm CNNT tiêu biểu nghiên cứu, đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong sản xuất; hỗ trợ bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa, truy xuất nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh xuất khẩu sang các nước trong khu vực và trên thế giới.

Cục Thương mại điện tử và kinh tế số chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hỗ trợ các cơ sở có sản phẩm CNNT tiêu biểu triển khai các giải pháp trực tuyến nhằm xây dựng hình ảnh, thương hiệu, quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường nội địa thông qua kênh thương mại điện tử, đồng thời mở cửa thị trường xuất khẩu ra nước ngoài thông qua thương mại điện tử xuyên biên giới đối với các sản phẩm phù hợp tại Gian hàng Việt trên các sàn thương mại điện tử trong và ngoài nước; tăng cường giao dịch trực tuyến; tìm cơ hội xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài; ứng dụng giải pháp truy xuất nguồn gốc xuất xứ cho các sản phẩm CNNT tiêu biểu. Tư vấn, hỗ trợ cơ sở CNNT phát triển tại chỗ nguồn nhân lực có kỹ năng thương mại điện tử, triển khai các hoạt động chuyển đổi số trong doanh nghiệp, cơ sở CNNT.

Ngoài ra, các đơn vị khác như Văn phòng Bộ, Báo, Tạp chí Công Thương và các đơn vị truyền thông khác, Tổng cục Quản lý thị trường, Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp, Sở Công Thương các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương trong nhiệm vụ, chức năng của mình phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các hoạt động hỗ trợ sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực, quốc gia.

Nguồn: https://www.moit.gov.vn/