07/06/2024

Bộ Công Thương ban hành hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc lĩnh vực Công Thương trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới

botieuchintmNgày 03/6/2024, Thứ trưởng Phan Thị Thắng đã ký, ban hành Quyết định 1327/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc Ban hành Hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc lĩnh vực Công Thương trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025; Tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 – 2025, được phê duyệt tại Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2022, Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2022 và Quyết định số 211/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Quyết định này thay thế cho các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương: Quyết định số 1214/QĐ-BCT ngày 22 tháng 6 năm 2022 về việc hướng dẫn thực hiện và xét công nhận Tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021–2025; Quyết định số 1957/QĐ-BCT ngày 28 tháng 9 năm 2022 về việc Hướng dẫn chi tiết chỉ tiêu về cụm công nghiệp thuộc tiêu chí Kinh tế trong Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 2332/QĐ-BCT ngày 07 tháng 11 năm 2022 về việc hướng dẫn thực hiện và xét công nhận Tiêu chí điện trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp, đánh giá việc thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu thuộc lĩnh vực Công Thương (6 tháng, báo cáo tổng kết năm) về Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Bộ Công Thương (Cục Công Thương địa phương) để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 03/6/2024.

Chi tiết xem tại đây./.

Nguồn: http://arit.gov.vn/