17/07/2021

Báo cáo: Tổng kết Chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2020 theo Quyết định số 1288/QĐ-TTg ngày 01/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công, Bộ Công Thương đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1288/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2014 phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2020 (Quyết định số 1288/QĐ-TTg). Trên cơ sở báo cáo của các địa phương, đơn vị, Bộ Công Thương tổng hợp Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2020 theo Quyết định số 1288/QĐ-TTg,  

Báo cáo Tổng kết Chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2020 theo Quyết định số 1288/QĐ-TTg ngày 01/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ.  Chi tiết xem và tải về tại đây.

Chi tiết các Phụ lục kèm theo tải về tại đây: Phụ lục 1: Biểu tổng hợp kinh phí khuyến công giai đoạn 2014 – 2020 (theo các nội dung chính của Chương trình); Phụ lục 2: Biểu tổng hợp kinh phí khuyến công giai đoạn 2014 – 2020 (Các địa phương thực hiện theo vùng kinh tế và tổ chức dịch vụ khuyến công); Phụ lục 3: Biểu tổng hợp một số kết quả chính của các hoạt động khuyến công giai đoạn 2014 – 2020; Phụ lục 4: Biểu tổng hợp về lao động, cộng tác viên, cơ sở vật chất kỹ thuật của Trung tâm khuyến công giai đoạn 2014 – 2020; Phụ lục 5: Biểu tổng hợp về công tác xây dựng một số VBQPPL về công tác khuyến công tại địa phương.

Nguồn: http://arit.gov.vn/