05/12/2016

Bắc Giang: Nâng cao chất lượng mô hình trình diễn

Giai đoạn 2011 – 2015, khuyến công Bắc Giang đã hỗ trợ thực hiện 52 đề án xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật. Các đề án đã phát huy hiệu quả, khuyến khích đơn vị thụ hưởng mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất. Bình quân 01 đồng vốn khuyến công thu hút 38,5 đồng vốn đầu tư của đối tượng thụ hưởng.

Từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia, các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn (CNNT) được thụ hưởng nguồn kinh phí hỗ trợ đều sử dụng hiệu quả, trong đó đã tích cực mở rộng sản xuất, nâng cao năng suất, đa dạng hóa về mẫu mã, chất lượng sản phẩm được cải thiện.

Giai đoạn 2016 – 2020, tỉnh Bắc Giang đặt mục tiêu khá lớn cho công tác khuyến công. Theo đó, đến năm 2020, khuyến công đưa giá trị sản xuất CNNT của Tỉnh tăng gấp 2,34 lần so với hiện nay, đạt 21.136 tỷ đồng. Đặc biệt, tổng kinh phí Bắc Giang dành cho hoạt động này là 38,35 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí này, Khuyến công Tỉnh có nhiệm vụ tổ chức đào tạo nghề cho 2.625 lao động; nâng cao năng lực quản lý cho 900 học viên; hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải cho 7 cụm công nghiệp; tư vấn, hỗ trợ cho 175 cơ sở CNNT thành lập doanh nghiệp, marketing, liên doanh liên kết trong sản xuất thương mại, thiết kế mẫu mã sản phẩm, bao bì… Đặc biệt, sẽ có 171 cơ sở CNNT được hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất mới.

Năm 2016, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bắc Giang được giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia với tổng kinh phí 900 triệu đồng để triển khai thực hiện 3 đề án trên địa bàn, cụ thể: Đề án xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất tôn ba lớp cách nhiệt tại Công ty TNHH một thành viên Suối Bia (huyện Hiệp Hòa) có công suất 480.000 m2/năm, kinh phí hỗ trợ đầu tư xây dựng mô hình là 350 triệu đồng; đề án xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất chế phẩm sinh học Biolin tại Công ty TNHH Thương mại xuất khẩu Biển Bạc (thành phố Bắc Giang) có công suất 720.000 liều/năm, kinh phí hỗ trợ là 350 triệu đồng; đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị trong chế biến gỗ cho Công ty TNHH một thành viên Chế biến lâm sản Trường Sơn (huyện Hiệp Hòa), kinh phí hỗ trợ 200 triệu đồng.

Tổng kinh phí dành cho hoạt động khuyến công địa phương năm 2016 là 3 tỷ đồng. Riêng đợt 1 là 2.070 triệu đồng để hỗ trợ triển khai 21 đề án thuộc 7 nội dung khuyến công, trong đó có 570 triệu đồng hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật

Để nâng cao hiệu quả công tác khuyến công trên địa bàn, tỉnh Bắc Giang tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động khuyến công; bổ sung cán bộ làm công tác khuyến công cấp tỉnh; kiện toàn bộ phận tư vấn phát triển công nghiệp. Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án khuyến công quốc gia và địa phương; tăng cường kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện, xây dựng hệ thống giải pháp mang tính trọng điểm. Tỉnh cũng sẽ rà soát, sửa đổi và hoàn thiện các văn bản về hoạt động khuyến công cho phù hợp với thực tế nhằm hướng sự hỗ trợ của khuyến công vào những đối tượng, lĩnh vực ưu tiên phát triển; cân đối bố trí kinh phí của Tỉnh đáp ứng đủ và kịp thời nhu cầu vốn theo từng năm; lồng ghép chương trình khuyến công với các chương trình mục tiêu khác nhằm tăng thêm nguồn lực.

Theo Arid.gov.vn