05/12/2016

Bắc Giang: Đẩy mạnh các hoạt động khuyến công

Năm 2016, Bắc Giang được giao thực hiện 03 đề án khuyến công quốc gia với tổng kinh phí 900 triệu đồng; 21 đề án khuyến công địa phương với tổng kinh phí 2,07 tỷ đồng (đợt 1), bao gồm các nội dung: Hỗ trợ đào tạo nghề, nâng cao năng lực quản lý, mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ; hỗ trợ phát triển sản phẩm; các hoạt động tư vấn…

Các hoạt động khuyến công đã có tác động tích cực đến sản xuất của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn (CNNT). Công tác hỗ trợ doanh nghiệp được thực hiện hiệu quả, giúp các cơ sở CNNT mạnh dạn vay vốn đầu tư công nghệ, thiết bị mới, sản xuất sản phẩm mới; giảm bớt khó khăn về đào tạo và tuyển dụng lao động; nâng cao năng lực quản lý; quảng bá hình ảnh, tiếp thị, tìm kiếm thị trường, đối tác kinh doanh…

Hoạt động tư vấn của khuyến công Bắc Giang cũng được đẩy mạnh trên cả 03 lĩnh vực: Tư vấn khuyến công, tư vấn phát triển công nghiệp và tư vấn tiết kiệm năng lượng. Doanh thu từ hoạt động tư vấn 6 tháng đầu năm ước đạt 270 triệu đồng.

Thực hiện công tác bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu năm 2016, Bắc Giang đã bình chọn được 10 sản phẩm đạt sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh. Hội đồng bình chọn tỉnh Bắc Giang cũng đã lựa chọn đăng ký 07 sản phẩm tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực năm 2016.

Theo arid.gov.vn